پنجمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک , 2017-11-22

عنوان : ( بررسی تئوری خواص دینامیکی و ریخت شناسی غشاء نافیون حاوی هتروپلی آنیون و ایزوپلی آنیون )

نویسندگان: سعید اکبری , محمدتقی حامدموسویان , علی احمدپور , فاطمه موسوی بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پلیاکسومتالاتها ذرات رسانای مهمی میباشند که میتوانند موارد استعمال متفاوتی را در پیلهای سوختی داشته باشند. از بین ساختارهای متنوع آنها، ساختار نوع کگین و لیندکوئیست، بارها به عنوان افزودنی به غشاء پیل سوختی اضافه گردیده است. لکن تاکنون درک مولکولی صحیحی از تغییرات ایجاد شده در ریختشناسی غشاء توسط این ذرات آبدوست ارائه نگریده است. در مطالعه حاضر، یک دیدگاه دقیق مولکولی از غشاء نافیون حاوی ذرات هتروپلیآنیون نوع کگین و ایزوپلیآنیون نوع لیندکوئیست توسط شبیه سازی دینامیک مولکولی ارائه گردیده است. منحنیهای تابع توزیع شعاعی برای غشاء کامپوزیتی، افزایش حلالپوشی گروههای سولفونیک را هنگامی که غشاء حاوی هتروپلیآنیون باشد، را نشان می- دهد. همچنین به دلیل بالاتر بودن بار منفی هتروپلیآنیون برهمکنش بین یون هیدرونیوم و گروههای سولفونیک زنجیره جانبی غشاء کاهش یافته است. برای سیستمهای کامپوزیتی، تفکیک فازی بهبود یافته و شرایط برای انتقال پروتون مساعدتر است. ضریب نفوذ مولکولهای آب در غشاء نافیون حاوی هتروپلیآنیون کمتر غشاء حاوی ایزوپلیآنیون است. اما برای ضریب نفوذ یون هیدرونیوم عکس نتیجه فوق حاصل گردیده است.

کلمات کلیدی

, پیل سوختی, پلی اکسومتالات, شبیه سازی دینامیک مولکولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066524,
author = {اکبری, سعید and حامدموسویان, محمدتقی and احمدپور, علی and موسوی بایگی, فاطمه},
title = {بررسی تئوری خواص دینامیکی و ریخت شناسی غشاء نافیون حاوی هتروپلی آنیون و ایزوپلی آنیون},
booktitle = {پنجمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پیل سوختی، پلی اکسومتالات، شبیه سازی دینامیک مولکولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تئوری خواص دینامیکی و ریخت شناسی غشاء نافیون حاوی هتروپلی آنیون و ایزوپلی آنیون
%A اکبری, سعید
%A حامدموسویان, محمدتقی
%A احمدپور, علی
%A موسوی بایگی, فاطمه
%J پنجمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
%D 2017

[Download]