حفاظت گیاهان, دوره (31), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (388-395)

عنوان : ( ارزیابی تحمل به یخ زدگی گیاه مهاجم گل گندم (L. Centaurea balsamita)خوسرمایی شده با شرایط پاییزه )

نویسندگان: عباس عباسیان , قربانعلی اسدی , رضا قربانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی تحمل گیاه مهاجم گل¬گندم به تنش یخ¬زدگی مطالعه¬ی به صورت طرح کاملاً تصادفی با پنج تکرار درگلخانه تحقیقاتی علف¬های-هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393 اجرا گردید. گیاه مهاجم گل¬گندم در معرض 7 دمای یخ¬زدگی (0 ، 3- ، 6- ، 9- ، 12- ، 15- و 18- درجه سانتی¬گراد) قرار گرفتند. گیاهان در محیط طبیعی نگهداری شده و پس از گذرانیدن دوره خوسرمایی از اول آبان 1392 تا 30 آذر 1393، با استفاده از فریز ترموگرادیان، تحت تیمارهای یخ¬زدگی قرار گرفتند. میزان پایداری غشاء سیتوپلاسمی گل¬گندم مورد مطالعه با استفاده ازآزمون نشت الکترولیت¬ها مورد ارزیابی قرار گرفت، سپس دمای کشنده 50 درصد نمونه¬ها بر اساس درصد نشت الکترولیت¬ها (LT50el) تعیین گردید. درصد بقاء نیز با شمارش تعداد بوته زنده در هر گلدان مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس دمای کشنده برای 50 درصد بقاء (LT50su) و دمای کاهنده 50 درصد وزن خشک (RDMT50) در پایان دوره بازیافت (سه هفته بعد از اعمال تیمار یخ¬زدگی) تعیین شد. . نتایج نشان داد کاهش دما ازC° 12- به C° 15- سبب افزایش معنی¬دار (05/0 P≤) نشت الکترولیت¬ها در گل¬گندم شد. همچنین کاهش دما از °C 9- به °C 12- سبب کاهش معنی¬دار (05/0 P≤) درصد بقاء و زیست توده گل گندم شد. در آزمایش حاضر LT50el، LT50suو RDMT50 گل¬گندم خوسرمایی شده با شرایط پاییزه به ترتیب C° 2/13-، C° 6/12- و C° 8/11- بود.

کلمات کلیدی

, خوسرمایی, درصد بقاء, دمای کشنده 50 درصد بقاء, دمای کشنده 50 درصد زیست توده, دمای کشنده 50 درصد نشت الکترولیت¬ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066530,
author = {عباسیان, عباس and اسدی, قربانعلی and قربانی, رضا},
title = {ارزیابی تحمل به یخ زدگی گیاه مهاجم گل گندم (L. Centaurea balsamita)خوسرمایی شده با شرایط پاییزه},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2017},
volume = {31},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4749},
pages = {388--395},
numpages = {7},
keywords = {خوسرمایی، درصد بقاء، دمای کشنده 50 درصد بقاء، دمای کشنده 50 درصد زیست توده، دمای کشنده 50 درصد نشت الکترولیت¬ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تحمل به یخ زدگی گیاه مهاجم گل گندم (L. Centaurea balsamita)خوسرمایی شده با شرایط پاییزه
%A عباسیان, عباس
%A اسدی, قربانعلی
%A قربانی, رضا
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2017

[Download]