زیست شناسی کاربردی, دوره (30), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (159-175)

عنوان : ( تحلیل ابردرخت ها در خانواده مگس گیریان (Muscicapidae) )

نویسندگان: لیلا نورانی , منصور علی آبادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آرایه شناسان به منظور حل ابهامات آرایه شناختی در سطح فراگونه ای از روش ترسیم ابردرخت ها استفاده نموده تا با ادغام کردن درخت ها در مقیاسی بزرگ به بازسازی روابط تبارزادی بپردازند. در این مطالعه به منظور ادغام تمامی درخت های مولکولی موجود و ارائه روابط کامل تبارشناختی بین افراد خانواده مگس گیریان بر روی یک درخت واحد تبارشناختی، تمامی داده های موجود برای ژن های مختلف میتوکندریایی و هسته ای در بانک ژن و نمونه های تعیین توالی شده در آزمایشگاه مولکولی دانشگاه فردوسی مشهد استفاده گردید. در این مطالعه ترسیم ابردرخت براساس ماتریس 1 دانشجوی دکترای بیوسیستمات کی جانوری، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 2* دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران )نویسنده مسئول )aliabadi@um.ac.ir تاریخ دریافت: 23 / 9/ 93 تاریخ تصویب: 18 / 11 / 94 160 تحلیل ابردرخت ها در خانواده مگس گیریان Muscicapidae منصور علی آبادیان و همکاران پارسیمونی ) MRP ( و با استفاده از 15 درخت منبع برای 166 گونه پرنده از اعضای خانواده مگس گیریان صورت پذیرفت. در ابردرخت ترسیم شده، دو کلاد اصلی دیده می شود که در مجموع حدود 82 % از گره های این ابردرخت دارای وضعیت حل شده هستند و نحوه قرارگیری کلادهای اصلی مطابق با درخت های مولکولی مطالعات قبلی اعضای این خانواده در ژن های مختلف است. ابردرخت نهایی، نتیجه ای قطعی برای فرضیات روابط بین اعضای خانواده مگس گیریان نیست، ولی قادر است روابط بین گروه ها را بر اساس مطالعات قبلی مولکولی تائید کند. در واقع این روش در کنار مطالعات آرایه شناختی مقایسه ای با استفاده از داده های اولیه حاصل از آنالیزهای مولکولی و ریخت شناسی می تواند منتهی به ارائه جامع ترین روابط آرایه شناختی گردد.

کلمات کلیدی

, آرایه شناسی, ابردرخت, پرندگان, فیلوژنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066532,
author = {نورانی, لیلا and علی آبادیان, منصور},
title = {تحلیل ابردرخت ها در خانواده مگس گیریان (Muscicapidae)},
journal = {زیست شناسی کاربردی},
year = {2017},
volume = {30},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-7901},
pages = {159--175},
numpages = {16},
keywords = {آرایه شناسی، ابردرخت، پرندگان، فیلوژنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل ابردرخت ها در خانواده مگس گیریان (Muscicapidae)
%A نورانی, لیلا
%A علی آبادیان, منصور
%J زیست شناسی کاربردی
%@ 2251-7901
%D 2017

[Download]