جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (4), شماره (1), سال (2017-9) , صفحات (57-75)

عنوان : ( تحلیل تأثیر تصویر مقصد بر وفاداری گردشگران (مطالعۀ موردی: شهر تبریز) )

نویسندگان: امید علی خوارزمی , لیلی ابراهیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه آزمون یک مدل نظری از تصویر مقصد و ارائه یک رویکرد یکپارچه بر ادراک وفاداری به مقصد با بررسی نظری و شواهد تجربی در روابط علت و معلولی میان اجزاء تصویر، تصویر کلی و وفاداری به مقصد است. مدل پژوهش با پنج فرضیه ارائه شده است. داده¬های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه آماری نامشخص برابر 384 نفر برآورد گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری(SEM) و با نرم-افزارهای SPSS و SmartPLS انجام شد. نتایج نشان داد که تصاویر منحصربه¬فرد، شناختی و عاطفی بترتیب تاثیر مثبتی بر تصویر کلی دارند. همچنین تصویر کلی بعنوان واسطه بین انواع تصویر و وفاداری به مقصد عمل می کند و تاثیر مثبت بر تمایل به بازدید و توصیه مقصد داشته است.

کلمات کلیدی

, تصویر مقصد, اجزای تصویر, وفاداری, مدل معادلات ساختاری, تبریز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066533,
author = {خوارزمی, امید علی and ابراهیمی, لیلی},
title = {تحلیل تأثیر تصویر مقصد بر وفاداری گردشگران (مطالعۀ موردی: شهر تبریز)},
journal = {جغرافیا و توسعه فضای شهری},
year = {2017},
volume = {4},
number = {1},
month = {September},
issn = {2538-3531},
pages = {57--75},
numpages = {18},
keywords = {تصویر مقصد، اجزای تصویر، وفاداری، مدل معادلات ساختاری، تبریز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل تأثیر تصویر مقصد بر وفاداری گردشگران (مطالعۀ موردی: شهر تبریز)
%A خوارزمی, امید علی
%A ابراهیمی, لیلی
%J جغرافیا و توسعه فضای شهری
%@ 2538-3531
%D 2017

[Download]