تحقیقات جغرافیایی, دوره (32), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (10-22)

عنوان : ( تحلیل خود همبستگی فضایی مرگ و میر بانوان و دسترسی به فضاهای سبز شهری (ویتامین G) در شهر مشهد )

نویسندگان: لیا شاددل , محمدرحیم رهنماء , امید علی خوارزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سلامت از مهمترین ابعاد حیات انسان و شرطی ضروری برای ایفای نقشهای اجتماعی است. زنان شرایط سلامت منحصر به فردی دارند و بیشتر از مردان از سیستم خدمات سلامت استفاده میکنند. فضاهای سبز شهری دارای پتانسیلی برای مداخله مقرون به صرفه در رفع مسائل سلامت میباشند. با توجه به اهمیت موضوع این مقاله به تحلیل خودهمبستگی فضایی مرگ بانوان و دسترسی به فضاهای سبز شهری در شهر مشهد میپردازد. روش تحقیق حاضر توصیفی_ تحلیلی است و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و نرم افزار Geo Da به تحلیل اطلاعات پرداخته شده است. اولین دلیل مرگ بانوان در شهر مشهد بیماری قلبی است . لذا مرگ بانوان براثر این بیماری بررسی میشود و آدرس محل سکونت افراد فوت شده ( ، برای محاسبه میانگین فاصله G نقطه گذاری شدند. جهت بررسی توزیع فضایی مرگ بانوان از ضریب موران و آماره G 0.4 بدست آمده است. به منظور تحلیل خودهمبستگی فضرایی مررگ بانوان و Near مرکز محلات تا نزدیکترین فضای سبز بالای یک هکتار از دستور دسترسی به فضاهای سبز شهری در شهر مشهد از ضریب دومتغیره موران استفاده شده است. نتایج نشان میدهد کره توزیع فضایی محلات در فاصله بیشرتر از 17 به دستآمده است و 4.1 G و آماره 4.1 مرگ ومیر بانوان به صورت خوشه ای است و ضریب موران متر از پارکهای بالای یک هکتار قرار دارند. در ارتباط با تحلیل خودهمبستگی فضایی مرگ بانوان و دسترسی بره فضراهای 4444 به دست آمرد و در مناطقی که بانوان 4.3 سبز شهری توزیع فضایی به دست آمده از نوع خوشه ای است و ضریب موران دومتغیره فاصله زیادی تا فضای سبز دارند، مرگ بانوان از توزیع فضایی بالایی برخوردار است.

کلمات کلیدی

, خودهمبستگی فضایی, فضاهای سبز شهری, مرگ ومیر بانوان, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066535,
author = {شاددل, لیا and رهنماء, محمدرحیم and خوارزمی, امید علی},
title = {تحلیل خود همبستگی فضایی مرگ و میر بانوان و دسترسی به فضاهای سبز شهری (ویتامین G) در شهر مشهد},
journal = {تحقیقات جغرافیایی},
year = {2017},
volume = {32},
number = {3},
month = {December},
issn = {1019-7052},
pages = {10--22},
numpages = {12},
keywords = {خودهمبستگی فضایی، فضاهای سبز شهری، مرگ ومیر بانوان، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل خود همبستگی فضایی مرگ و میر بانوان و دسترسی به فضاهای سبز شهری (ویتامین G) در شهر مشهد
%A شاددل, لیا
%A رهنماء, محمدرحیم
%A خوارزمی, امید علی
%J تحقیقات جغرافیایی
%@ 1019-7052
%D 2017

[Download]