چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری , 2016-12-27

عنوان : ( ارزیابی شاخصها و زیرشاخصهای طراحی دوچرخه های اشتراکی در جهت ارتقای مقبولیت آن از دیدگاه مشترکین و کارشناسان (مطالعه ی موردی : شهر مشهد )

نویسندگان: دانیال جهانشاهی , امید علی خوارزمی , محمد اجزاء شکوهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضع موجود شاخصهای طراحی تاثیرگذار در میزان مقبولیت سامانه ی دوچرخه های اشتراکی شهر مشهد از دیدگاه مشترکین این سامانه و همچنین ارزیابی میزان تاثیر این شاخصهای پنج گانه در استفاده ی مشترکین صورت گرفتهه اسهت . همچنین به دلیل وجود زمینه های رویکردی متفاوت در شهر ها و فضاهای مختلف، تحلیل میزان شکاف بین وضع موجود و میزان تاثیر شاخصهای مذکور در شهر مشهد انجام شده است .پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و با رویکرد کمی می باشد و با توجه به تعداد که انجام SPSS تن از مشترکین، میسر گردید .تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار 22مشترکین آن، نهایتا امکان توزیع پرسشنامه بین از آزمون تی ، گرفته است و برای سنجش وضع موجود و میزان تاثیر شاخصها از آزمون تی تک نمونه ای و برای سنجش میزان شکاف ،" زوجی استفاده شده است .یافته ها بیانگر سطح بسیار نامطلوب در وضع موجود شاخص " وجود تجهیزات مناسب و کافی دوچرخهه سطح نامطلوب در شاخص های " استحکام و دوام و مرغوبیت دوچرخه " و " جذابیت ظاهری دوچرخه(رنگ و طرح)" و سطح نسبتا نا مطلوب در شاخص های " وجود سایزهای متفاوت دوچرخه در ایستگاهها " و " عدم تفاوت دوچرخه ها در کیفیت و سلامت " می باشد . میزان تاثیر همگی شاخص ها در سطح "زیاد" ارزیابی شده است که این میزان تاثیر، به ترتیب در شاخص های " استحکام و دوام و "وجود تجهیزات مناسب و کافی دوچرخه " بیشتر از سایر شاخص ها می باشد .نتایج بیانگر وجود بیشترین شکاف ،" مرغوبیت دوچرخه " استحکام و دوام و مرغوبیت دوچرخه " می باشد .نهایتا با ،" ها به ترتیب در شاخص های " وجود تجهیزات مناسب و کافی دوچرخه تن از کارشناسان و متخصصان 11 )زیر شاخص های مربوط به تجهیزات دوچرخه توسط AHP( استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی گردیدند که " زنگ" و " کلاه ایمنی" در اولویت قرار گرفتند .پژوهش حاضر راه حل هایی را برای تصمی گیری مسئولان مربوطه در مورد بهبود طراحی و تجهیز دوچرخه های اشتراکی در شهر مشهد ارائه می دهد و همچنین راه را برای اجرای این طرح در شهر های دیگر تسهیل می نماید

کلمات کلیدی

, شهر مشهد , AHP دوچرخه های اشتراکی, طراحی, شاخص های موثر در استفاده, تجهیزات دوچرخه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066546,
author = {جهانشاهی, دانیال and خوارزمی, امید علی and اجزاء شکوهی, محمد},
title = {ارزیابی شاخصها و زیرشاخصهای طراحی دوچرخه های اشتراکی در جهت ارتقای مقبولیت آن از دیدگاه مشترکین و کارشناسان (مطالعه ی موردی : شهر مشهد},
booktitle = {چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شهر مشهد ،AHP دوچرخه های اشتراکی، طراحی، شاخص های موثر در استفاده، تجهیزات دوچرخه،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی شاخصها و زیرشاخصهای طراحی دوچرخه های اشتراکی در جهت ارتقای مقبولیت آن از دیدگاه مشترکین و کارشناسان (مطالعه ی موردی : شهر مشهد
%A جهانشاهی, دانیال
%A خوارزمی, امید علی
%A اجزاء شکوهی, محمد
%J چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
%D 2016

[Download]