سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر , 2017-05-26

عنوان : ( افزایش سرعت فشرده سازی تصاویر به وسیله تجزیه نامنفی ماتریس تنک شده )

نویسندگان: علیرضا براتی زاد نبه , عباس ابراهیمی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجزیه نامنفی ماتریس ( NMF) یک روش جدید و توسعه یافته بیان دادهها با استفاده از قیود غیرمنفی است. در این مقاله پس از معرفی روش تجزیه نامنفی ماتریس، به تعریف مسئله تجزیه نامنفی ماتریس مقید خواهیم پرداخت. سپس بر روی روشهای فشرده سازی تصاویر به وسیله NMF مطالعه و یک الگوریتم پیشنهادی به منظور سریع نمودن این روشها ارائه خواهیم نمود. تفاوت روش پیشنهادی با روشهای قبلی، مبتنی بر تنک نمودن ماتریسهای پایه و ضرایب از طریق مقید نمودن آنها با یک قید تنکسازی قوی میباشد. درنهایت به مقایسه نتایج بهدست آمده از روش پیشنهادی با سایر روشها از سه منظر کیفیت، سرعت و نرخ فشرده سازی خواهیم پرداخت. نتایج حاصل از آزمایشهای انجامشده، حاکی از افزایش چشمگیر سرعت فشرده سازی روش پیشنهادی (حدود 07 درصد) نسبت به سایر روشها، در یک نرخ فشرده سازی و یک کیفیت ثابت است.

کلمات کلیدی

, تجزیه نامنفی ماتریس, تنک سازی بردارها, فشرده سازی تصاویر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066549,
author = {براتی زاد نبه, علیرضا and ابراهیمی مقدم, عباس},
title = {افزایش سرعت فشرده سازی تصاویر به وسیله تجزیه نامنفی ماتریس تنک شده},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تجزیه نامنفی ماتریس، تنک سازی بردارها، فشرده سازی تصاویر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افزایش سرعت فشرده سازی تصاویر به وسیله تجزیه نامنفی ماتریس تنک شده
%A براتی زاد نبه, علیرضا
%A ابراهیمی مقدم, عباس
%J سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر
%D 2017

[Download]