سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر , 2017-05-26

عنوان : ( بهبود شرح نگاری خودکار تصاویر به وسیله تجزیه نامنفی ماتریس و آدابوست )

نویسندگان: علیرضا براتی زاد نبه , عباس ابراهیمی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستمهای شرح نگاری خودکار تصاویر، وظیفه توصیف محتوای تصاویر به وسیله تخصیص برچسب به آنها را بر عهده دارند. هدف از انجام این تحقیق بهبود چشمگیر نتایج دقت و سرعت یک سیستم شرح نگار تصاویر میباشد. اخیراً با توجه به رشد روزافزون تصاویر، فرآیند شرح نگاری بر روی پایههای تصاویر بجای خودشان اجرا میگردد. یکی از این تکنیکهای جدید، پیاده سازی الگوریتم تجزیه نامنفی ماتریس ( NMF ) بر روی ویژگیهای به دستآمده از تصاویر میباشد. مبنای روش پیشنهادی ما، استفاده از مفهوم یادگیری گروهی برای بهبود دقت یک سیستم شرح نگاریِ مبتنی بر NMF است. بدین صورت که ابتدا از طریق الگوریتم قدرتمند آدابوست طبقه بندی تصویر آزمون صورت گرفته و ضریب تعلق تصویر آزمون به هر یک از دستههای تصاویر آموزش محاسبه میگردد. سپس این ضریب در هنگام جستوجو در میان تصاویر آموزش، برای تخصیص برچسب به تصویر آزمون، دقت کار را به طور به سزایی افزایش میدهد. این جستجو از طریق روش KNN بر روی پایه های تصاویر صورت میگیرد. نتایج بدست آمده از آزمایشها، حاکی از برتری 7 درصدی دقت روش پیشنهادی نسبت به روش رقیب میباشد. همچنین روش پیشنهادی از نظر قدرت همگرایی، سریعتر از روشهای مشابه دیگر است.

کلمات کلیدی

, آدابوست, بازیابی تصاویر, تجزیه نامنفی ماتریس, شرح نگاری تصاویر, یادگیری گروهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066550,
author = {براتی زاد نبه, علیرضا and ابراهیمی مقدم, عباس},
title = {بهبود شرح نگاری خودکار تصاویر به وسیله تجزیه نامنفی ماتریس و آدابوست},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آدابوست، بازیابی تصاویر، تجزیه نامنفی ماتریس، شرح نگاری تصاویر، یادگیری گروهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود شرح نگاری خودکار تصاویر به وسیله تجزیه نامنفی ماتریس و آدابوست
%A براتی زاد نبه, علیرضا
%A ابراهیمی مقدم, عباس
%J سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر
%D 2017

[Download]