کودکان استثنایی, دوره (17), شماره (3), سال (2017-9) , صفحات (53-62)

عنوان : ( سنجش قوت ابعاد دهگانه رضایت زناشویی در والدین کودکان دارای اوتیسم )

نویسندگان: شیدا امیرافشاری , غلامعلی افروز , سید محسن اصغری نکاح , باقر غباری بناب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف از این مطالعه سنجش قوت ابعاد دهگانه رضایت زناشویی در والدین کودکان دارای اوتیسم بود. پژوهش حاضر در زمره پژوهش‌های توصیفی (پس رویدادی) به شمار می‌آید. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه والدین دانش‌ آموزان اوتیسم مقطع پیش دبستان و دبستان در سال تحصیلی 1393ـ1392 شهر مشهد تشکیل می‌داد. نمونه مورد مطالعه تعداد 95 زوج از این والدین بودکه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش رضایت زناشویی والدین از پرسشنامه رضامندی زوجیت افروز استفاده شد.داده ها با استفاده از تحلیل واریانس، آزمون t و آزمون فریدمن تحلیل شد.یافته ها :نتایج این مطالعه نشان داد که بین مطلوب اندیشی، رفتارهای شخصی، حل مساله، اوقات فراغت، تعامل احساسی، و رضایت زناشویی کلی پدران و مادران تفاوت معناداری وجود دارد، به طوریکه مادران میانگین بالاتری نسبت به پدران داشتند. همچنین بر اساس یافته های این مطالعه میانگین رضایت مادران و پدران بسیار پایین تر از حد متوسط بود.در رابطه با نقاط قوت رضایت نیز بالاترین رتبه هم در زنان و هم در مردان مربوط به رفتار های شخصی بود. به به عبارتی هم در زنان و هم در مردان این بعد از رضایت در سطح مطلوبی قرار داشت. این در حالی است که کمترین میزان رضایت در مولفه روش حل مساله بود.نتیجه گیری :پیشنهاد می‌گردد تا برای والدین کودکان مبتلا به اوتیسم با توجه به نقاط ضعف و قوت مشخص شده بسته‌های آموزشی به صورت گام به گام برای استفاده در در مراکز درمانی به منظور مداخلات لازم به کار گرفته شود.

کلمات کلیدی

, رضایت زناشویی, اوتیسم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066552,
author = {شیدا امیرافشاری and غلامعلی افروز and اصغری نکاح, سید محسن and باقر غباری بناب},
title = {سنجش قوت ابعاد دهگانه رضایت زناشویی در والدین کودکان دارای اوتیسم},
journal = {کودکان استثنایی},
year = {2017},
volume = {17},
number = {3},
month = {September},
issn = {1682-6612},
pages = {53--62},
numpages = {9},
keywords = {رضایت زناشویی، اوتیسم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش قوت ابعاد دهگانه رضایت زناشویی در والدین کودکان دارای اوتیسم
%A شیدا امیرافشاری
%A غلامعلی افروز
%A اصغری نکاح, سید محسن
%A باقر غباری بناب
%J کودکان استثنایی
%@ 1682-6612
%D 2017

[Download]