طلوع بهداشت, دوره (4), شماره (4), سال (2016-10) , صفحات (91-103)

عنوان : ( بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی فیلم‌های تهیه شده حاوی نانوذرات اکسید تیتانیوم با پایه پلی ساکارید آرد سویا )

نویسندگان: داوود سالار باشی , سید علی مرتضوی , مصطفی شهیدی نوقابی , بی بی صدیقه فضلی بزاز , ناصر صداقت , محمد رمضانی , ایمان شهابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: بیوپلیمرهای مشتق شده از منابع طبیعی که سهم زیادی از توجهات را در سال های اخیر بخود جلب نموده اند، بعنوان جایگزین های فیلم های پلاستیکی غیرزیست تخریب پذیر متداول در نظر گرفته می شوند چرا که هزینه آن ها پایین است و به آسانی از منابع تجدیدپذیر و زیست تخریب پذیر در دسترس اند. در این پژوهش، تاثیر غلظتهای مختلف اکسید تیتانیوم بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی فیلم خوراکی بر پایه پلی ساکارید محلول دانه سویا بررسی گردید. روش بررسی: فیلم­های نانوکامپوزیتی با افزودن نانو ذرات اکسید تیتانیوم در غلظت­های مختلف (5، 10 و 15 درصد بر پایه وزن خشک) به پلی ساکارید آرد سویا، تولید گردید. نانو کامپوزیت حاصل، با هدف بررسی ویژگی­های فیزیکوشیمیایی و میکروبی به روش قالب­ریزی محلول، سنتز شد. یافته ها: با افزایش غلظت نانوذرات در فیلم ها، میزان رطوبت و حلالیت آنها به طور معنی داری کاهش یافت اما میزان مقاومت کششی آنها به طور معنی داری افزایش یافت. نانواکسید تیتانیوم دارای اثر بازدارندگی زیادی بر روی سه باکتری باسیلوس سرئوس واستافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس بود. فیلم های تولید شده، اثری بر روی حداقل غلظت بازدارندگی و کشندگی کپک ها نداشتند. با افزایش غلظت نانوذره اکسید تیتانیوم، درصدمهارکنندگی آن بر کپک پنیسیلیوم اکسپانسوم افزایش معنی داری نشان داد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که نانوذرات اکسید تیتانیوم می توانند در ماتریس پروتئینی سویا برای تولید فیلم استفاده گردند. فیلم کامپوزیتی تولید شده در این پژوهش را می توان برای کاربردهای غذایی و به عنوان ماده بسته بندی زیست تخریب پذیر استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, خصوصیات فیزیکوشیمیایی, خصوصیات میکروبی, نانو ذرات اکسید تیتانیوم, نانوکامپوزیت‌ها.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066559,
author = {داوود سالار باشی and مرتضوی, سید علی and مصطفی شهیدی نوقابی and بی بی صدیقه فضلی بزاز and صداقت, ناصر and محمد رمضانی and ایمان شهابی},
title = {بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی فیلم‌های تهیه شده حاوی نانوذرات اکسید تیتانیوم با پایه پلی ساکارید آرد سویا},
journal = {طلوع بهداشت},
year = {2016},
volume = {4},
number = {4},
month = {October},
issn = {1728-5127},
pages = {91--103},
numpages = {12},
keywords = {خصوصیات فیزیکوشیمیایی، خصوصیات میکروبی، نانو ذرات اکسید تیتانیوم، نانوکامپوزیت‌ها.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی فیلم‌های تهیه شده حاوی نانوذرات اکسید تیتانیوم با پایه پلی ساکارید آرد سویا
%A داوود سالار باشی
%A مرتضوی, سید علی
%A مصطفی شهیدی نوقابی
%A بی بی صدیقه فضلی بزاز
%A صداقت, ناصر
%A محمد رمضانی
%A ایمان شهابی
%J طلوع بهداشت
%@ 1728-5127
%D 2016

[Download]