آموزش محیط زیست و توسعه پایدار, دوره (7), شماره (2), سال (2019-3) , صفحات (9-20)

عنوان : ( رفتارهای فرا محیطی کارکنان، رهبری تحول گرا و نقش واسط انگیزش درونی -مورد مطالعه: سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد- )

نویسندگان: مهسا توسلی , غلامرضا ملک زاده , علیرضا خوراکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش انتظارات جوامع بشری از سازمان‌ها و طرح دیدگاه های متعدد در رابطه با توسعه سرمایه های اجتماعی آن ها، جوامع را نسبت به مسائلی مانند محیط زیست، بهداشت محیط، سلامت جامعه و حقوق ذی‌نفعان خود حساس تر کرده و مسائل متعددی در رابطه با رفتارهای نامناسب زیست محیطی مطرح شده است که برنگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مدیران و عملکرد فردی، گروهی و سازمانی اثر می گذارند. پرداختن به این نوع مسائل به عنوان بخشی از راهکارهای توسعه سرمایه های اجتماعی سازمانی باید مورد توجه مدیران قرار گیرد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه رهبری تحول گرا با توسعه رفتارهای فرا محیطی کارکنان ‌به واسطه نقش انگیزش درونی در سازمان ها پرداخته است. سازمان مدیریت پسماند شهرمشهد با توجه به نقش برجسته این گونه از سازمان ها در این عرصه، به عنوان سازمان مورد مطالعه انتخاب و این روابط با مدلسازی معادلات ساختاری بررسی گردید. نتایج حاصل رابطه مثبت و معنی داری بین رهبری تحول گرا و انگیزش درونی و همچنین بین رهبری تحول گرا و رفتارهای فرا زیست محیطی را نشان می دهد. رابطه مثبت و معنی داری بین انگیزش درونی و رفتارهای فرا محیطی کارکنان نیز مشاهده و نقش واسط انگیزش درونی نیز مورد تأیید قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, رهبری تحول گرا, رفتارهای فرا محیطی, انگیزش درونی, سرمایه اجتماعی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066582,
author = {توسلی, مهسا and ملک زاده, غلامرضا and خوراکیان, علیرضا},
title = {رفتارهای فرا محیطی کارکنان، رهبری تحول گرا و نقش واسط انگیزش درونی -مورد مطالعه: سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد-},
journal = {آموزش محیط زیست و توسعه پایدار},
year = {2019},
volume = {7},
number = {2},
month = {March},
issn = {2322-3057},
pages = {9--20},
numpages = {11},
keywords = {رهبری تحول گرا، رفتارهای فرا محیطی، انگیزش درونی، سرمایه اجتماعی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رفتارهای فرا محیطی کارکنان، رهبری تحول گرا و نقش واسط انگیزش درونی -مورد مطالعه: سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد-
%A توسلی, مهسا
%A ملک زاده, غلامرضا
%A خوراکیان, علیرضا
%J آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
%@ 2322-3057
%D 2019

[Download]