یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت , 2017-12-14

عنوان : ( شناسایی و ارزیابی شاخص های مدیریت بر منابع انسانی از دیدگاه اسلام در صنعت فولادسازی با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره و دیمتل )

نویسندگان: الهام گله دار , امیر محمد فکور ثقیه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به¬کارگیری شیوه¬های مناسب مدیریت منابع انسانی در بهبود عملکرد سازمان در سازمان¬های ایرانی نیز دغدغه¬ای مهم به شمار می¬آید. اما آنچه سازمان¬های ایرانی را از دیگر سازمان¬ها متفاوت می¬سازد، فرهنگ و باورهای حاکم بر جامعه ایرانی است. بی شک با توجه به تفاوت¬های فرهنگی برخاسته از فرهنگ ملی و اسلامی، پیروی صرف از قواعد مدیریتی غربی نمی¬تواند توفیق سازمان های ایرانی را در زمینه مدیریت بهینه منابع انسانی تضمین نماید. پژوهش حاضر شاخص های مدیریت بر منابع انسانی از دیدگاه اسلام را تعیین و با استفاده از روش دیمتل، رتبه¬بندی نموده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده¬ها در زمره تحقیقات توصیفی قرار دارد. با مرور ادبیات تحقیق، شاخص های مدیریت بر منابع انسانی از دیدگاه اسلام شناسایی و تعیین شدند. سپس بر اساس این شاخص¬ها، پرسشنامه¬ دیمتل طراحی و توسط 12 متخصص در زمینه مدیریت منابع انسانی در صنعت فولادسازی تکمیل شد. با استفاده از نظرات متخصصان، میزان تأثیر هر کدام از شاخص¬ها بر یکدیگر مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که از بین عوامل موجود، " تقوا "، " سابقه دین داری "، " تعهد دینی"، " تجربه"، " پشتکار "، " آموزش علوم روز دنیا "، " مشاهده و تعقل"، " امر به معروف و نهی از منکر"، " جذابیت اهداف "، " توجه، تمجید و تشویق "، " باورهای دینی و ایمان"، از نظر تاثیرگذاری، به ترتیب بیشترین تاثیر را بردیگرعوامل دارند. در نهایت با تجزیه و تحلیل داده¬ها نشان داد که شاخص¬های مربوط به زیر سیستم جذب و استخدام دارای اهمیت و تاثیر گذاری بالایی هستند.

کلمات کلیدی

, شاخص های مدیریت بر منابع انسانی , صنعت فولادسازی , تصمیم گیری چندمعیاره , روش دیمتل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066590,
author = {گله دار, الهام and فکور ثقیه, امیر محمد},
title = {شناسایی و ارزیابی شاخص های مدیریت بر منابع انسانی از دیدگاه اسلام در صنعت فولادسازی با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره و دیمتل},
booktitle = {یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شاخص های مدیریت بر منابع انسانی - صنعت فولادسازی - تصمیم گیری چندمعیاره -روش دیمتل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی و ارزیابی شاخص های مدیریت بر منابع انسانی از دیدگاه اسلام در صنعت فولادسازی با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره و دیمتل
%A گله دار, الهام
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%J یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
%D 2017

[Download]