سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران , 2017-05-24

عنوان : ( جداسازی باکتری های تولید کننده آنزیم سلولاز از روده موریانه )

نویسندگان: ماندانا جواهری کرمانی , احمد آسوده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: سلولاز، آنزیمی می باشد که عمدتاً توسط قارچ ها، باکتری ها و پروتوزوآها تولید می شود. سلولازها به عنوان سومین گروه بزرگ از آنزیم¬های مورد استفاده در صنعت مطرح می¬شوند. این آنزیم¬ها به طور گسترده در صنعت نساجی، دترجنت ها، صنعت پالپ و کاغذ، در صنایع غذایی و نیز در بهبود قابلیت هضم خوراک دام بکار می¬روند. امروزه، با کمبود سوخت¬های فسیلی و افزایش تقاضا برای منابع جایگزین تجدیدپذیر انرژی، توانایی آنزیم سلولاز در تبدیل توده زیستی لیگنوسلولزیک مورد توجه قرار گرفته¬است. این مطالعه به منظور جداسازی باکتری های تولید کننده سلولاز از دستگاه گوارش موریانه انجام شد. مواد و روش ها: موریانه ها از باغات اطراف مشهد جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شدند. به منظور استریل کردن سطح خارجی بدن آنها از اتانول 70% استفاده شد و موریانه ها در شرایط استریل تشریح گردیدند. بعد از خارج نمودن روده، محتویات درونی آن با استفاده از سرنگ استریل بر روی پلیت های نوترینت آگار ریخته شد و با کشت های متوالی خالص سازی صورت گرفت. سپس به منظور شناسایی باکتری هایی که دارای توانایی تولید سلولاز می باشند از غربالگری اولیه با روش قرمز کنگو استفاده شد. غربالگری ثانویه براساس فعالیت آنزیم سلولاز و به کارگیری روش 3و 5- دی نیتروسالسیلیک اسید انجام شد. نتایج و بحث: از مجموع محیط های کشت و با استفاده از کشت متوالی تعداد 5 جدایه بدست آمد. که ما آنها را براساس شکل و رنگ کلنی، زرد، چروکیده، صاف، ریز و کدر نام گذاری صورت گرفت که 2 کلنی ریز و چروک توانایی تجزیه سلولز را داشتند.

کلمات کلیدی

, سلولاز, موریانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066593,
author = {جواهری کرمانی, ماندانا and آسوده, احمد},
title = {جداسازی باکتری های تولید کننده آنزیم سلولاز از روده موریانه},
booktitle = {سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران},
year = {2017},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {سلولاز، موریانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی باکتری های تولید کننده آنزیم سلولاز از روده موریانه
%A جواهری کرمانی, ماندانا
%A آسوده, احمد
%J سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
%D 2017

[Download]