سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد با محوریت اقتصاد مقاومتی , 2016-11-10

عنوان : ( اولویت بندی منافع حاصل از به کارگیری سیستم های مدیریت کیفیت در صنعت خودروسازی با استفاده از تکنیک DEMATEL در شرایط فازی )

نویسندگان: الهام گله دار , امیر محمد فکور ثقیه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده دانستن ابزارها و روشهای بهبود کیفیت و شناخت منافع حاصل از بهکارگیری آنها، اجرای برنامههای بهبود را تسهیل میکند. لازم به ذکر است نه تنها مطالعه و طبقهبندی قبل از اجرای برنامه بهبود کیفیت ضروری است، بلکه پس از اجرا نیز میبایست پیشرفت برنامه مورد نظارت، بازبینی و هدایت قرار گیرد و استفاده از ابزارها و روشهای انتخاب شده مطابق با عملکرد کیفیت سراسر سازمان و دستیابی به رضایت مشتریان باشد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و سنجش منافع حاصل از بهکارگیری سیستمهای مدیریت کیفیت در ایرانخودرو خراسان با استفاده از تکنیک دیمتل فازی است. بدین منظور با مرور ادبیات نظری ابتدا 62 مورد از منافع سیستمهای مدیریت کیفیت شناسایی شد و سپس توسط 11 متخصص دانشگاهی و صنعت در زمینه مدیریت کیفیت غربال شدند و در نهایت 9 مورد از این منافع با استفاده از تکنیک دیمتل فازی اولویتبندی و روابط بین آنها سنجیده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مهمترین منافع حاصل از بهکارگیری سیستمهای مدیریت کیفیت، معیارهای پیشگیری از اتلاف منابع و سودآوری است. به عبارتی این دو مولفه دارای بالاترین سطح درگیری در جریان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری )بهطور کلی روابط متقابل(، هستند. معیار افزایش سهم بازار دارای کمترین اهمیت و منفعترسانی به شرکت است و معیارهای پیشگیری از اتلاف منابع، سودآوری، افزایش بهرهوری/کارایی و کاهش هزینهها به ترتیب بیشترین تاثیر را بر منافع دیگر دارند.

کلمات کلیدی

, کیفیت, مدیریت کیفیت, منافع سیستمهای مدیریت کیفیت, تکنیک دیمتل فازی, صنعت خودروسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066594,
author = {گله دار, الهام and فکور ثقیه, امیر محمد},
title = {اولویت بندی منافع حاصل از به کارگیری سیستم های مدیریت کیفیت در صنعت خودروسازی با استفاده از تکنیک DEMATEL در شرایط فازی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد با محوریت اقتصاد مقاومتی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کیفیت، مدیریت کیفیت، منافع سیستمهای مدیریت کیفیت، تکنیک دیمتل فازی، صنعت خودروسازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولویت بندی منافع حاصل از به کارگیری سیستم های مدیریت کیفیت در صنعت خودروسازی با استفاده از تکنیک DEMATEL در شرایط فازی
%A گله دار, الهام
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%J سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد با محوریت اقتصاد مقاومتی
%D 2016

[Download]