همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی , 2017-07-18

عنوان : ( ارائه یک چهارچوب جامع برای عناصر بازاریابی استزاتژیک رسانه های اجتماعی )

نویسندگان: امیر محمد فکور ثقیه , سیده سمن فاطمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ثبشازیبثی زغب بّی اجتوبػی یه ػ کٌس جدایی بًپریس اش وػت وبز لسى ثیػت یىن هی ثبؾد. ثب ایی حبل، ادثیبت ثبشازیبثی زغب بّی اجتوبػی ث ق زَت پساو دٌ ثبلی هب دً ثس هػبئل هجصایی اش جول تى یٌه بّیی ثسای ثسلسازی ازتجبط ه ثَس هتوسوص ؾد اغت . پط ؽٍّ حبضس یه ز یٍىسد ویفی ثس پبی ظًسی بّی ػلوی زا ث ه ظٌ زَ ت غَؼ یه چ بْزچ ةَ زا جّسدی ث وبز گسفت دز اداه ث ثیبى چ بْز ثؼد ولی ثبشازیبثی اغتساتطیه زغب بّی اجتوبػی هی پسداشد. داه ثبشازیبثی زغب بّی اجتوبػی ثیب گًس عیف غٍیؼی اش هدافؼبى تب جػتج گَساى فس گٌّ ثبشازیبثی زغب بّی اجتوبػی ؾبهل لغت بّی هحبفظ وبزی گًَسایی، غبختبز ثبشازیبثی زغب بّی اجتوبػی ثیی غلػل هساتجی ؾجى ای ظًبزت ثس ثبشازیبثی زغب بّی اجتوبػی ثیی د عیف اغتجداد ثی ظًوی لساز هی گیسد. ایی پط ؽٍّ ثب ازائ هف مَْ جبهؼی اش ثبشازیبثی زا جّسدی زغب بّی اجتوبػی ، یه چ بْزچ ةَ یىپبزچ زا ازائ هی و دٌ و فساتس اش ظًسی بّی ثبشازیبثی ه جَ دَ گػتسؼ یبفت اغت. ػلا ثس ایی، هدیساى هی ت اَ دًٌ اش ایی چ بْزچ ةَ ج تْ ه لَؼیت د یّ غبشهبى خ دَ دز یىی اش اثؼبد ذوسؾد ث ؾی ای غبشگبز ثب ا دّاف هبه زَیت ولاى ؾسوت بّ ث سْ ه دٌ گسد دً.

کلمات کلیدی

, بازاریابی استراتژیک رسانه های اجتماعی, راهبرد رسانه های اجتماعی, بازاریابی دیجیتال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066595,
author = {فکور ثقیه, امیر محمد and فاطمی, سیده سمن},
title = {ارائه یک چهارچوب جامع برای عناصر بازاریابی استزاتژیک رسانه های اجتماعی},
booktitle = {همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بازاریابی استراتژیک رسانه های اجتماعی-راهبرد رسانه های اجتماعی- بازاریابی دیجیتال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه یک چهارچوب جامع برای عناصر بازاریابی استزاتژیک رسانه های اجتماعی
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%A فاطمی, سیده سمن
%J همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
%D 2017

[Download]