همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی , 2017-07-18

عنوان : ( بررسی تاثیر متغییرهای ارزیابی بر وفاداری مشتری با نقش واسطه کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری و تعدیل گری تصویر نام تجاری )

نویسندگان: امیر محمد فکور ثقیه , سیده سمن فاطمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بث ٍﺟًﺗ ٍث بﻀﻓی سﯽﺘثبﻗ ﯽوًىﻛ، ﯽﻜﯾ صاشﺿتسی بَی بﻘث سدشَ ﯽﺘؼىﺻ ﻆﻔﺣ یشﺘﺴﮔش یبﻓیساد بﯾشﺘﺸﻣن ﯽﻣ ذﺷبثا .شﻣٌصی یبﻓیساد بﯾشﺘﺸﻣن ذﯿﻠﻛ ﺖﯿﻘﻓًﻣ شَ تﺴﻛ یبﻛس ًﺴﺤﻣة ﯽﻣ ًﺷد . یس هﯾا صااﯾه ٍث ٍؼلبﻄﻣ سسشثﯽ ٍﻄسای شﻘو ﺖﯿﻔﯿﻛذﻣﯾشﯾﺖ شﺘﺸﻣ بث ﻁبجﺗسای شث یشﺘُث حشﺷ ﺖُﺟ شﯿثبﺗ غﺘﻣﯿبَشی صساﯾثبﯽ تبﻣذخ ﻛ(ﯿﻔﯿﺖ بﺿس ،تبﻣذخﯾﺖ شﺘﺸﻣی شﺘﺸﻣ شصسا ییسادبﻓی شث )ی شﺘﺸﻣی ﻣﯽ دصادشپا .ﯾه ىچمَ ٍؼلبﻄﻣﯿه شثا ذؼﺗﯾل ًﺼﺗ ٌذىىﻛﯾش یسبجﺗ مبو اسثث ٍﻄثاس هﯾا شذىﻛ ﯽﻣ ﯽسسش .شﻘو ﻛ ٍﻄسایﯿﻔﯿﺖ یشﺘﺸﻣ بث ﻁبجﺗسا ﺖﯾشﯾذﻣ ث ٍﻄثاس سدﯿه غﺘﻣﯿبَشی صساﯾثبﯽ سادبﻓی ی تبﻣذخی شﺘﺸﻣی ﺘﺸپﯿوبجﯽ ﻣﯽ ا شث ٌیلاػ .دًﺷﯾ،ه ﯽﻣ نبﺸو جﯾبﺘو ذَد شﯾًﺼﺗ ٍﻛ ﯽﻣبگىَیسبجﺗ مبو یًﻗ ،ذﺷبثشﯿثبﺗ بﺿسﯾﺖ شﺘﺸﻣی شﻃ صاﯾﻖ ﻛﯿﻔﯿﺖ ذﻣﯾشﯾﺖ شﺘﺸﻣ بث ﻁبجﺗسای .دًث ذَاًخ شﺘﺸﯿث یسادبﻓی شث .

کلمات کلیدی

, کیفیت خدمات, رضایت مشتری, ارزش مشتری, تصویر نام تجاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066596,
author = {فکور ثقیه, امیر محمد and فاطمی, سیده سمن},
title = {بررسی تاثیر متغییرهای ارزیابی بر وفاداری مشتری با نقش واسطه کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری و تعدیل گری تصویر نام تجاری},
booktitle = {همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کیفیت خدمات- رضایت مشتری-ارزش مشتری-تصویر نام تجاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر متغییرهای ارزیابی بر وفاداری مشتری با نقش واسطه کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری و تعدیل گری تصویر نام تجاری
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%A فاطمی, سیده سمن
%J همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
%D 2017

[Download]