همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی , 2017-07-18

عنوان : ( ارائه مدلی برای بررسی اثر مسئولیت اجتماعی شرکت و بازاریابی داخلی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان به واسطه تعهد سازمانی )

نویسندگان: امیر محمد فکور ثقیه , سپیده مریداحمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه کارکنان نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان¬ها دارند. تحقیقات پیشین نشان داده است کیفیت خدمات سازمان¬ها تا حد زیادی تحت تاثیر کارکنان قرار دارد. با مطرح شدن نقش و اهمیت خروجی¬های کارکنان در سازمان¬ها به خصوص در سازمان¬های خدماتی، تحقیقات وسیعی بر روی این گونه خروجی¬ها و عوامل موثر بر آن صورت گرفته است. با توجه به مباحث مطرح شده، این مقاله سعی در ارائه مدل مفهومی بازاریابی داخلی و مسئولیت اجتماعی شرکت¬ و تاثیر آن بر دو متغیر تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت با مرور ادبیات موضوع دارد. بدین منظور، ابتدا مفاهیم بازاریابی داخلی و مسئولیت اجتماعی شرکت تشریح شده است و سپس تاثیر آن بر متغیر تمایل به ترک خدمت با توجه به نقش واسط تعهد سازمانی بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, بازاریابی داخلی, مسئولیت اجتماعی, تعهد سازمانی, تمایل به ترک خدمت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066597,
author = {فکور ثقیه, امیر محمد and مریداحمدی, سپیده},
title = {ارائه مدلی برای بررسی اثر مسئولیت اجتماعی شرکت و بازاریابی داخلی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان به واسطه تعهد سازمانی},
booktitle = {همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بازاریابی داخلی- مسئولیت اجتماعی-تعهد سازمانی-تمایل به ترک خدمت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدلی برای بررسی اثر مسئولیت اجتماعی شرکت و بازاریابی داخلی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان به واسطه تعهد سازمانی
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%A مریداحمدی, سپیده
%J همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
%D 2017

[Download]