کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و روانشناسی , 2017-01-25

عنوان : ( بررسی تاثیر رهبری دانش و سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش )

نویسندگان: امیر محمد فکور ثقیه , ناهید سالار باباخانی , فرشته صادقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تسهیم دانش به‌عنوان یکی از زیر فرآیندهای مدیریت دانش، برای بهبود اجزاء مختلف یک سازمان، ازجمله منابع انسانی موردتوجه می¬باشد. افراد می¬توانند از طریق تسهیم دانش، تجارب و تخصص¬های خود را در اختیار سایر کارکنان قرار دهند و به این ترتیب باعث بهبود عملکرد یکدیگر و درنهایت منجر به بهبود عملکرد سازمان شوند. در این پژوهش، تأثیر رهبری دانش و سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش در شرکت عالیس در شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش پژوهش، پیمایشی- همبستگی است. رهبری دانش و سرمایه اجتماعی به‌منزله متغیرهای مستقل و تسهیم دانش به‌عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان شرکت عالیس در شهر مشهد به تعداد تقریبی 1100 نفر است. براساس حجم جامعه، نمونه¬ای متشکل از 387 نفر از طریق فرمول کوکران، با روش نمونه¬گیری تصادفی ساده، انتخاب شد. روایی محتوایی پرسش¬نامه توسط متخصصان و اساتید دانشگاه ارزیابی و تائید شد. همچنین روایی سازه¬های پرسش¬نامه نیز با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی مورد ارزیابی و تائید قرار گرفت. پایایی پرسش¬نامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی و تائید گردید. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل معادلات ساختاری استفاده شد که یافته¬های تحقیق، تأثیر رهبری دانش و سرمایه اجتماعی را بر تسهیم دانش تائید نمود.

کلمات کلیدی

, رهبری دانش, سرمایه اجتماعی, تسهیم دانش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066600,
author = {فکور ثقیه, امیر محمد and سالار باباخانی, ناهید and صادقی, فرشته},
title = {بررسی تاثیر رهبری دانش و سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و روانشناسی},
year = {2017},
location = {قم, ايران},
keywords = {رهبری دانش- سرمایه اجتماعی- تسهیم دانش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر رهبری دانش و سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%A سالار باباخانی, ناهید
%A صادقی, فرشته
%J کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و روانشناسی
%D 2017

[Download]