اسلام و علوم اجتماعی, دوره (8), شماره (17), سال (2018-1) , صفحات (56-75)

عنوان : ( بررسی نقش و تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در تقویت سرمایه اجتماعی )

نویسندگان: سهیلا پیروزفر , محمدحسن رستمی , سیما جوینی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فریضة الهی امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان یک کنش دینی- اجتماعی و همچنین به عنوان نوعی احساس مسئولیت پذیری در پیوندهای گروهی، نقش مهمی را ایفا می نماید. تحقق سلامت و سعادت و رشد هر جامعه ای، منوط به توجه و اهتمام به نظارت همگانی از سوی اعضای جامعه می باشد. پژوهش پیش رو، به بررسی نقش و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر، در تقویت و توسعة سرمایة اجتماعی پرداخته و با مبنا قرار دادن سه اصل مهم قرآنی: اخوت دینی، ولایت مداری و وحدت و با تأکید بر مؤلفة اعتماد در بعد ارتباطی سرمایة اجتماعی با محوریت ایمان، به ارائة مدلی برای بهره گیری از آموزه های نورانی قرآن کریم در تولید و تقویت سرمایة اجتماعی اهتمام ورزیده است. فرضیة این مقاله این است که فرامین انسان ساز قرآن کریم در حوزة امر به معروف و نهی از منکر در تقویت و بالندگی سرمایة اجتماعی نقش مهمی را ایفا می کند و مهم ترین مؤلفه های سرمایة اجتماعی یعنی اعتماد، مشارکت، اتحاد، حمایت و امنیت اجتماعی، در سه اصل قرآنی مورد نظر نمود و جلوه ای خاص داشته و ضمن رفع کاستی ها و نقائص سرمایة اجتماعی غرب، به تقویت و بالندگی آن پرداخته و راه کارهایی ارزشمند در این راستا ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, امر به معروف, نهی از منکر, نظارت همگانی, سرمایة اجتماعی, اعتماد, روابط اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066632,
author = {پیروزفر, سهیلا and رستمی, محمدحسن and جوینی پور, سیما},
title = {بررسی نقش و تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در تقویت سرمایه اجتماعی},
journal = {اسلام و علوم اجتماعی},
year = {2018},
volume = {8},
number = {17},
month = {January},
issn = {2322-2506},
pages = {56--75},
numpages = {19},
keywords = {امر به معروف، نهی از منکر، نظارت همگانی، سرمایة اجتماعی، اعتماد، روابط اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش و تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در تقویت سرمایه اجتماعی
%A پیروزفر, سهیلا
%A رستمی, محمدحسن
%A جوینی پور, سیما
%J اسلام و علوم اجتماعی
%@ 2322-2506
%D 2018

[Download]