کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد و مهندسی صنایع , 2015-06-16

عنوان : ( اولویتبندی علائق ورزشی و مقایسه تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر مخارج ورزشی خانوارهای شیرازی با تاکید بر محل سکونت )محروم، نیمه برخوردار و برخوردار( )

نویسندگان: ساره غلامی شیری , زهرا سادات میرزازاده , کامبیز عبدی , نوش آفرین علی پناهیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر با هدف، اولویتبندی علائق ورزشی و مقایسه تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر مخارج ورزشی خانوارهای شیرازی با تاکید بر مناطق محروم، نیمه برخوردار و برخوردار انجام شد. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از نوع پژوهشهای توصیفی بوده که به صورت پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری کلیه خانوار شهر شیراز در سال 1333 به تعداد 441144 خانوار، در قالب 12 منطقه بود. نمونه تحقیق با استفاده از جدول مورگان 422 خانوار تعیین شد که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند. ابزار اندازهگیری پرسشنامه محقق ساخته در سه بخش عوامل جمعیت شناختی، علائق ورزشی و مخارج ورزشی خانوار 2/ بود که روایی آن توسط جمعی از متخصصین و پایایی آن با استفاده از تکنیک آزمون- آزمون مجدد؛ با کسب ضریب همبستگی 44 حاصل شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی )فراوانی، فراوانی درصدی و میانگین( و استنباطی )آزمون فریدمن و آزمون مجذور کای( استفاده شد. یافتهها نشان داد، در منطقه برخوردار پیادهروی، شنا و کوهنوردی، در منطقه نیمه برخوردار پیادهروی، آمادگی جسمانی و شنا و در منطقه محروم پیادهروی، فوتبال و کشتی بیشترین اولویت را به خود اختصاص میدهد. همچنین رابطه 2/ معنیداری ) 25 p< ( بین میزان مخارج ورزشی خانوار براساس )سطح تحصیلات، وضعیت شغل و میزان درآمد( وجود دارد. به گونهای که مردها، افراد متاهل و شاغل، گروه سنی 31 تا 35 سال، دارای تحصیلات دیپلم، خانوادههای دو فرزندی، دارای درآمد بین 522 هزار تومان تا 1 میلیون و دارای منزل شخصی در طول سال هزینه بیشتری را برای ورزش کردن اختصاص میدادند.

کلمات کلیدی

, علائق ورزشی, اولویتبندی, منطقه محل سکونت, شهر شیراز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066636,
author = {ساره غلامی شیری and میرزازاده, زهرا سادات and عبدی, کامبیز and نوش آفرین علی پناهیان},
title = {اولویتبندی علائق ورزشی و مقایسه تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر مخارج ورزشی خانوارهای شیرازی با تاکید بر محل سکونت )محروم، نیمه برخوردار و برخوردار(},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد و مهندسی صنایع},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {علائق ورزشی، اولویتبندی، منطقه محل سکونت، شهر شیراز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولویتبندی علائق ورزشی و مقایسه تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر مخارج ورزشی خانوارهای شیرازی با تاکید بر محل سکونت )محروم، نیمه برخوردار و برخوردار(
%A ساره غلامی شیری
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A عبدی, کامبیز
%A نوش آفرین علی پناهیان
%J کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد و مهندسی صنایع
%D 2015

[Download]