مطالعات زبان و ترجمه, دوره (50), شماره (1), سال (2017-10) , صفحات (2-23)

عنوان : ( نظریة ذخایر فرهنگی زوهر و بررسی راهبردهای ترجمة ریزفرهنگ‌ها: موردپژوهشی رمان دایی جان ناپلئون در برابر ترجمة انگلیسی )

نویسندگان: بی نظیر خواجه پورتادوانی , علی خزاعی فرید , مسعود خوش سلیقه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعة پیش رو به ارتباط میان فرهنگ و ترجمه می‌پردازد. نظریة ذخایرِ فرهنگی ایون زوهر (ابن زهر) مبنای این کار قرار گرفته، و رمان فارسی دایی جان ناپلئون در برابر ترجمة انگلیسی آن به‌عنوان نمونه انتخاب شده است. این رمان به‌عنوان پیکره، 462 صفحه و بالغ بر 230 هزار کلمه است. ابتدا ریزفرهنگ‌ها در متن مبدأ به‌همراه ترجمه‌شان در مقصد استخراج شدند. با استفاده از تئوری داده‌بنیاد، نمودار درختی ذخایرِ فرهنگ ایرانی به‌دست آمده است. راهبردهای مترجم افزایش، انتقال عینی، بومی‌سازی، حذف، تفصیل و فرهنگ‌زدایی بوده‌اند. گروه‌های ریزفرهنگ‌ها و راهبردهایشان، به‌همراه فراوانی آن‌ها و درصد راهبرد هر گروه ریزفرهنگ تهیه شد. به‌علاوه، برای هر راهبرد هم مقایسة گروه‌ها انجام گرفت. نمودار کلی راهبردها در ترجمه نیز تهیه شد که با بررسی آن مشخص شد، مترجم بیشترین راهبردش در قبال ریزفرهنگ‌های ایرانی ابتدا فرهنگ‌زدایی و سپس بومی‌سازی بوده است.

کلمات کلیدی

, ذخایر فرهنگی, ریزفرهنگ, ایون زوهر, دائی‌جان ناپلئون, عناصر فرهنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066637,
author = {خواجه پورتادوانی, بی نظیر and خزاعی فرید, علی and خوش سلیقه, مسعود},
title = {نظریة ذخایر فرهنگی زوهر و بررسی راهبردهای ترجمة ریزفرهنگ‌ها: موردپژوهشی رمان دایی جان ناپلئون در برابر ترجمة انگلیسی},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2017},
volume = {50},
number = {1},
month = {October},
issn = {2383-2878},
pages = {2--23},
numpages = {21},
keywords = {ذخایر فرهنگی، ریزفرهنگ، ایون زوهر، دائی‌جان ناپلئون، عناصر فرهنگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظریة ذخایر فرهنگی زوهر و بررسی راهبردهای ترجمة ریزفرهنگ‌ها: موردپژوهشی رمان دایی جان ناپلئون در برابر ترجمة انگلیسی
%A خواجه پورتادوانی, بی نظیر
%A خزاعی فرید, علی
%A خوش سلیقه, مسعود
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2017

[Download]