کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد و مهندسی صنایع , 2015-06-16

عنوان : ( بررسی رابطه بین تفویض اختیار و ارتقای اثربخشی سرمایه انسانی سازمانهای ورزشی استان اصفهان )

نویسندگان: ساره غلامی شیری , زهرا سادات میرزازاده , نوش آفرین علی پناهیان , کامبیز عبدی , نصراله علوی علمدارلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تفویض اختیار و ارتقای اثربخشی سرمایه انسانی سازمانهای ورزشی استان اصفهان بود. پژوهش از نوع توصیفی و به روش پیمایشی و از نظر استراتژی از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه سرمایه- های انسانی سازمانهای ورزشی استان اصفهان برابر با حجم 452 نفر بود. براساس فرمول کوهن ) 2222 ( حجم نمونه 222 نفر بود که به صورت خوشهای از بین جامعه آماری انتخاب شدند. برای جمعآوری اطلاعات از دو پرسشنامههای اصول تفویض اختیار استفاده گردید. )α= و پرسشنامه اثربخشی سازمانی هسو ) 2222 ( با پایایی ) ۰۱۶2 )α= مؤثر جامعه صنعتی ) 1۹۹۱ ( با پایایی ) ۹۱۶2 همچنین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تأیید متخصصان قرار گرفت. از شاخصهای آماری توصیفی )درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار( و استنباطی )آزمون t، آزمون F، آزمون کلموگروف اسمیرنوف ) K-S ( و رگرسیون ثابت( برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار spss1۹ استفاده شده است. با توجه به معناداری آماره F 25۶2( P< ( میتوان بیان نمود رابطه بین تفویض اختیار و اثربخشی سرمایه انسانی معنادار و از نوع خطی میباشد. از بین ابعاد اثربخشی سرمایه انسانی، سطح معناداری بدست آمده تنها برای مؤلفه تصمیمگیری از سطح 25۶2 کمتر میباشد. لذا ارتباط بین تفویض اختیار و مؤلفه تصمیمگیری معنادار میباشد . لذا پیشنهاد میگردد مدیران ورزشی در واگذاری برخی از مسئولیتها به سرمایه انسانی سازمان اعتماد داشته و اثربخشی ناشی از این واگذاری را بر ریسک آن ارجحیت دهند.

کلمات کلیدی

, اثربخشی سازمانی, تفویض اختیار, سازمانهای ورزشی, سرمایه انسانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066638,
author = {ساره غلامی شیری and میرزازاده, زهرا سادات and نوش آفرین علی پناهیان and عبدی, کامبیز and نصراله علوی علمدارلو},
title = {بررسی رابطه بین تفویض اختیار و ارتقای اثربخشی سرمایه انسانی سازمانهای ورزشی استان اصفهان},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد و مهندسی صنایع},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اثربخشی سازمانی، تفویض اختیار، سازمانهای ورزشی، سرمایه انسانی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین تفویض اختیار و ارتقای اثربخشی سرمایه انسانی سازمانهای ورزشی استان اصفهان
%A ساره غلامی شیری
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A نوش آفرین علی پناهیان
%A عبدی, کامبیز
%A نصراله علوی علمدارلو
%J کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد و مهندسی صنایع
%D 2015

[Download]