اولین کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف , 2017-11-27

عنوان : ( نقش میانجی مبادله رهبر – پیرو در رابطه رهبری اخلاقی و تولید ایده در شرکت¬های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی )

نویسندگان: علیرضا خوراکیان , ملیحه نجیبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوآوری در دنیای رقابتی نه تنها برای رشد سازمان¬ها، بلکه برای بقای آن ضروری است. سازمان¬های امروزی به نوآوری¬های سریع و مداوم در محصولات، خدمات، فناوری و فرآیندها نیاز دارند. به منظور حفظ توان رقابتی، حصول اطمینان از اثربخشی و جذب تغییرات بازار به شدت رقابتی و پویای کنونی، سازمان¬ها به طور فزاینده¬ای به رفتارهای نوآورانه¬ی کارکنان خود تکیه می¬کنند. این روند در سال¬های اخیر پژوهشگران سازمان را به شناسایی عوامل مؤثر بر رفتارهای نوآورانه کارکنان تشویق نموده است.هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی مبادله رهبر – پیرو در رابطه¬ی رهبری اخلاقی و تولید ایده می¬باشد. از آنجاییکه پژوهش حاضر به دنبال تعیین رابطه¬ی رهبری اخلاقی بر تولید ایده کارکنان شرکت¬های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی به واسطه¬ی مبادله رهبر-¬پیرو به مثابه شناسایی بسترهای رفتار نوآورانه به عنوان دغدغه کنونی شرکت-های دانش بنیان می¬باشد، لذا به لحاظ هدف در زمره¬ی تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق، پیمایشی - تحلیلی می¬باشد. جامعه آماری را کارکنان شرکت¬های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی تشکیل داده¬اند. و ازمیان آن¬ها و با استفاده از روش کوکران 198 نفر از طریق نمونه¬گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش نامه¬ای با طیف 5 گزینه¬ای لیکرت که شامل 20 سؤال بود استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ بزرگتر از 7/0 برای همه متغیرها، پایایی آن را مورد تأیید قرار داد. تحلیل آماری داده¬ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و با استفاده از نرم افزارSPSS18 و Amos انجام شد. تجزیه و تحلیل داده¬های جمع¬آوری شده نشان داد میان رهبری اخلاقی و رفتار نوآورانه تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد، هم¬چنین مبادله رهبر – پیرو تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتار نوآورانه را میانجی¬گری می¬کند.

کلمات کلیدی

رهبری اخلاقی؛ مبادله رهبر – پیرو؛ تولید ایده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066642,
author = {خوراکیان, علیرضا and نجیبی, ملیحه},
title = {نقش میانجی مبادله رهبر – پیرو در رابطه رهبری اخلاقی و تولید ایده در شرکت¬های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی},
booktitle = {اولین کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رهبری اخلاقی؛ مبادله رهبر – پیرو؛ تولید ایده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش میانجی مبادله رهبر – پیرو در رابطه رهبری اخلاقی و تولید ایده در شرکت¬های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی
%A خوراکیان, علیرضا
%A نجیبی, ملیحه
%J اولین کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
%D 2017

[Download]