سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع , 2017-12-21

عنوان : ( نقش تعدیلگری جنسیت در رابطه بین تعلق خاطر کاری و انحرافات رفتاری کارکنان در برخورد با ارباب رجوع )

نویسندگان: علیرضا خوراکیان , نرجس یزدانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی نقش تعدیل¬گری جنسیت کارکنان در رابطۀ بین تعلق خاطر کاری و انحرافات رفتاری آنان در ارتباط با ارباب رجوع می¬باشد. بدین منظور با توجه به ادبیات موجود، ابعاد و مؤلفه¬های مرتبط با تعلق خاطر کاری و همچنین انحرافات رفتاری کارکنان در ارتباط با ارباب رجوع شناسایی گردید و بر مبنای این متغیرها، یک پرسشنامه مبتنی بر 15 سؤال طراحی گردید و روایی آن از طریق خبرگان مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، تمامی کارکنان ستادهای مرکزی مناطق سیزده¬گانه شهرداری مشهد می¬باشند، که حجم نمونه طبق فرمول کوکران برابر 315 نفر تعیین شد. روایی سازه‌های پرسش‌نامه نیز با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و با استفاده از نرم‌افزار AMOS مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین انسجام درونی ابزارهای مورداستفاده نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. نتیجه¬ی تجزیه و تحلیل این تحقیق نشان دهنده¬ی رابطه¬ی منفی تعلق خاطر کاری با انحرافات رفتاری در ارتباط با ارباب رجوع می¬باشد. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که جنسیت کارکنان، رابطۀ بین تعلق خاطر کاری و انحرافات رفتاری در ارتباط با ارباب رجوع را تعدیل می¬کند. به عبارت دیگر کارکنان مردی که به کار خود تعلق خاطر دارند، نسبت به کارکنان زنی که به کار خود تعلق خاطر دارند، انحرافات رفتاری در ارتباط با ارباب رجوع کمتری را از خود نشان می¬دهند.

کلمات کلیدی

, تعلق خاطر کاری, انحرافات رفتاری کارکنان در برخورد با ارباب رجوع, رفتارهای انحرافی در محیط کار, رفتارهای انحرافی در ارتباط با مشتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066643,
author = {خوراکیان, علیرضا and یزدانی, نرجس},
title = {نقش تعدیلگری جنسیت در رابطه بین تعلق خاطر کاری و انحرافات رفتاری کارکنان در برخورد با ارباب رجوع},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تعلق خاطر کاری، انحرافات رفتاری کارکنان در برخورد با ارباب رجوع، رفتارهای انحرافی در محیط کار، رفتارهای انحرافی در ارتباط با مشتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش تعدیلگری جنسیت در رابطه بین تعلق خاطر کاری و انحرافات رفتاری کارکنان در برخورد با ارباب رجوع
%A خوراکیان, علیرضا
%A یزدانی, نرجس
%J سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
%D 2017

[Download]