یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2017-03-07

عنوان : ( سازندهای هفت تومان و فرخی در منطقه خور: تحلیل رخساره ها و محیط رسوبی )

نویسندگان: سیدحسین حسینی , محمد وحیدی نیا , مهدی نجفی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازندهای غیر رسمی هفت تومان )بخش بالایی آن( و فرخی متعلق به کرتاسه پسین در جنوب غرب خور با ضخامت 456 متر رخنمون دارند. مرز زیرین این توالی به سبب پوشش نامشخص است و بر روی این توالی سازند چوپانان با ناپیوستگی موازی راسب شده است. در این تحقیق با آنالیز 107 نمونه، تعداد 16 رخساره کربناته از دریا به خشکی شامل 5 رخساره متعلق به دریای باز، 4 رخساره متعلق به کمربند سدی، 5 رخساره متعلق به کمربند لاگون و 2 رخساره متعلق به کمربند جزر و مدی شناسایی شده که سازند هفت تومان در کمربندهای پهنه ی جزر و مدی و لاگون و سازند فرخی در کمربندهای لاگون، سد و دریای باز و به طور کلی در رمپ کربناته هموکلینال نهشته شده اند.

کلمات کلیدی

, سازند هفت تومان, سازند فرخی, رخساره, محیط رسوبی, خور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066645,
author = {حسینی, سیدحسین and وحیدی نیا, محمد and نجفی, مهدی and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {سازندهای هفت تومان و فرخی در منطقه خور: تحلیل رخساره ها و محیط رسوبی},
booktitle = {یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2017},
location = {طبس, ايران},
keywords = {سازند هفت تومان، سازند فرخی، رخساره، محیط رسوبی، خور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سازندهای هفت تومان و فرخی در منطقه خور: تحلیل رخساره ها و محیط رسوبی
%A حسینی, سیدحسین
%A وحیدی نیا, محمد
%A نجفی, مهدی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2017

[Download]