روانشناسی و علوم رفتاری ایران, دوره (3), شماره (12), سال (2018-1) , صفحات (19-36)

عنوان : ( مدیریت رنج و تأثیر آن بر معناداری زندگی در باورها و سیره ی امام حسین علیهالسلام )

نویسندگان: محمدحسن رستمی , ابوالفضل غفاری , حسین علی اکبرخانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطابق با آیات قران کریم، رنج ها و سختی ها از سنت های قطعی پروردگار در زمین هستند. چه اینکه خلقت و آفرینش ما خاکیان در سختی و دشواری است. رنج ها، سختی ها و دشواری هایی که به انسان می رسند هر چند که بی هدف و بی معنا نیستند و براساس تقدیر الهی و مبتنی بر حکمت و مصلحت انسان ها شکل می گیرند، اما جزء اجتناب ناپذیر زندگی دنیایی هستند. یکی از ضرورت های زندگی، فراگرفتن شیوه های رویارویی و نحوه مدیریت رنج ها و سختی های زندگیست لذا برای آنکه زندگی موفق و رضایتمندی داشته باشیم؛ یکی از راه های آن این است که هنگام قرار گرفتن در یک موقعیت ناخوشایند، با انتخاب واکنش صحیح و خردمندانه، گذر سالمی از آن موقعیت داشته باشیم. مقاله حاضر بر اساس دوران پرتلاطم زندگی امام حسین)ع(،که شامل مصائب و سختی های دوران زندگی پدر و برادر خویش تا واقعه دردناک عاشورا می باشد؛ به ارائه راهکارهای امام حسین)ع( در مدیریت رنج می پردازد. از طرفی دیگر با توجه به ارتباط تنگاتنگی که بین نوع مدیریت رنج و معنای زندگی انسان وجود دارد به تاثیر این نوع مدیریت بر معناداری زندگی انسان نیز اشاره می نماید.

کلمات کلیدی

, امام حسین علیهالسلام, مدیریت رنج, زندگی معنادار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066651,
author = {رستمی, محمدحسن and غفاری, ابوالفضل and علی اکبرخانی, حسین},
title = {مدیریت رنج و تأثیر آن بر معناداری زندگی در باورها و سیره ی امام حسین علیهالسلام},
journal = {روانشناسی و علوم رفتاری ایران},
year = {2018},
volume = {3},
number = {12},
month = {January},
issn = {2588-2864},
pages = {19--36},
numpages = {17},
keywords = {امام حسین علیهالسلام، مدیریت رنج، زندگی معنادار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدیریت رنج و تأثیر آن بر معناداری زندگی در باورها و سیره ی امام حسین علیهالسلام
%A رستمی, محمدحسن
%A غفاری, ابوالفضل
%A علی اکبرخانی, حسین
%J روانشناسی و علوم رفتاری ایران
%@ 2588-2864
%D 2018

[Download]