پزشکی قانونی, دوره (21), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (157-166)

عنوان : ( مقایسه شیوه های فرزندپروری وسلامت روان زوجین نابارور متقاضی فرزندخواندگی با زوجین بدون فرزند )

نویسندگان: سمیه رحیمی احمدآبادی , آریا حجازی , حمید عطاران , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی , لاله کوهستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: امروزه به واسطه میزان ناباروری زوج ها و بی سرپرستی کودکان، فرزند خواندگی در کانون توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف مقایسه سلامت روان و شیوه های فرزند پروری در زوجین نابارور متقاضی فرزند خواندگی با زوجین بدون فرزند انجام گرفنه و به آزمون فرضیه های زیر پرداخته است: در شیوه­ های فرزندپروری (قاطع، مستبد، سهل گیر) زوجین نابارور متقاضی فرزندخواندگی با زوجین بدون فرزند تفاوت معنی داری وجود دارد. در شاخص­های سلامت روانی (نشانه­های جسمانی، اضطراب و بی­خوابی، کژکاری اجتماعی، افسردگی) زوجین نابارور متقاضی فرزندخواندگی با زوجین بدون فرزند تفاوت معنی داری وجود دارد. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع طرح های توصیفی است. جامعه پژوهش شامل تمام زوجین متقاضی فرزند خواندگی بوده که در سال 1392 به اداره پزشکی قانونی خراسان رضوی مراجعه نموده اند. 51 زوج به شیوه نمونه در دسترس انتخاب و پرسش نامه سلامت روان و شیوه های فرزند پروری را تکمیل نمودند. بر روی گروه کنترل نیز این پرسش نامه ها اجراشد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه نوزدهم و با روش آماری t مستقل و تحلیل کواریانس (مانکوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: بین دو گروه مورد مطالعه و کنترل، از نظر سلامت روان و شیوه های فرزند پروری تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0/05). به طوری که نشانه­های جسمانی، اضطراب و بی­خوابی، کژکاری اجتماعی و افسردگی در زوجین متقاضی فرزند بیشتر از زوجین بدون فرزند بود و هم چنین زوجین متقاضی فرزند شیوه فرزندپروری مستبد و قاطع کمتری داشتند و در شیوه فرزند پروری سهل­گیر تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که در سلامت روان و شیوه های فرزند پروری زوجین متقاضی فرزند با زوجین بدون فرزند تفاوت معنی داری وجود دارد. در توجیه این نتایج می توان گفت که استرس ناشی از ناباروری و عدم آموزش کافی در زمینه فرزند پروری می­تواند منجر به مسایل مرتبط با سلامت روان گردد، لذا پیشنهاد می­شود با ارائه مداخلات روان شناختی مناسب و آموزش مهارت­های فرزند پروری برای گروه مورد مطالعه توسط مسئولین ذیربط برنامه ریزی گردد. واژه‌های کلیدی: شیوه­های فرزند پروری، سلامت روان، زوجین نابارور متقاضی فرزند خواندگی، زوجین بدون فرزند.

کلمات کلیدی

, شیوه­های فرزند پروری, سلامت روان, زوجین نابارور متقاضی فرزند خواندگی, زوجین بدون فرزند.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066657,
author = {سمیه رحیمی احمدآبادی and آریا حجازی and حمید عطاران and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and کارشکی, حسین and لاله کوهستانی},
title = {مقایسه شیوه های فرزندپروری وسلامت روان زوجین نابارور متقاضی فرزندخواندگی با زوجین بدون فرزند},
journal = {پزشکی قانونی},
year = {2015},
volume = {21},
number = {3},
month = {December},
issn = {1027-1457},
pages = {157--166},
numpages = {9},
keywords = {شیوه­های فرزند پروری، سلامت روان، زوجین نابارور متقاضی فرزند خواندگی، زوجین بدون فرزند.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه شیوه های فرزندپروری وسلامت روان زوجین نابارور متقاضی فرزندخواندگی با زوجین بدون فرزند
%A سمیه رحیمی احمدآبادی
%A آریا حجازی
%A حمید عطاران
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A کارشکی, حسین
%A لاله کوهستانی
%J پزشکی قانونی
%@ 1027-1457
%D 2015

[Download]