پژوهش در نشخوارکنندگان, دوره (4), شماره (1), سال (2016-5) , صفحات (1-20)

عنوان : ( ارزیابی جایگزینی ضایعات ماکارونی با دانه جو در جیره برههای پرواری بلوچی و آزمون تولید گاز )

نویسندگان: عباس افقهی زاده , محمدهادی اعظمی , عباسعلی ناصریان , محمد حسن فتحی نسری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: ضایعات ماکارونی از نظر اقتصادی نسبت به دانه جو 40 تا 50 درصد ارزانتر استت . از طرفتی ضایعات ماکارونی و دانه جو ترکیب شیمیایی تقریباً مشابهی دارند. بنابراین هدف آزمایش حاضر جایگزینی دانه جو با ضایعات ماکارونی در جیره برههای پرواری بود. مواد و روشها: به منظور بررسی اثر جایگزینی ضایعات ماکارونی بتا دانته جتو در کنستانتر ههتای پترواری دو آزمایش طراحی شد. در آزمایش اول فراستنهه هتای مربتوب بته تو یتد گتاز دانته جتو، ضتایعات ماکتارونی و کنسانترههای پرواری مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش دوم اثر جایگزینی ضایعات ماکارونی با دانه جتو بته میزان 0 ، 50 و 100 درصد )به ترتیب گروه شاهد، کم ضایعات و پر ضایعات( بر مصرف خوراک، رونتد رشتد، قابلیت هضم خوراک و فراسنهههای خونی 18 بره نر بلوچی ) kg1 ± 5 / 28 ( در سن 6 - 5 ماهگی مورد ارزیابی قرار گرفت. مطا عه در قا ب طرح فاکتوریل به صورت کاملاً تصادفی و طی یک دوره 90 روزه انهام شد. یافتهها: میانگین گاز تو ید شده از بخش قابل تخمیر ) b ( بهطور معنیداری در ضایعات ماکارونی نسبت به دانته جو بیشتر بود ) 05 / 0 > P (. همچنین بیشترین میانگین گاز تو یدی از بخش قابل تخمیر مربوب به تیماری بود کته تمامی جو با پسماند ماکارونی جایگزین شده بود ) 43 / 183 میلی یتر( و کمتترین آن در تیمتار شتاهد ) 46 /

کلمات کلیدی

ضایعات ماکارونی؛ دانه جو؛ بره های پرواری؛ تولید گاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066670,
author = {افقهی زاده, عباس and اعظمی, محمدهادی and ناصریان, عباسعلی and محمد حسن فتحی نسری},
title = {ارزیابی جایگزینی ضایعات ماکارونی با دانه جو در جیره برههای پرواری بلوچی و آزمون تولید گاز},
journal = {پژوهش در نشخوارکنندگان},
year = {2016},
volume = {4},
number = {1},
month = {May},
issn = {2345-4253},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {ضایعات ماکارونی؛ دانه جو؛ بره های پرواری؛ تولید گاز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی جایگزینی ضایعات ماکارونی با دانه جو در جیره برههای پرواری بلوچی و آزمون تولید گاز
%A افقهی زاده, عباس
%A اعظمی, محمدهادی
%A ناصریان, عباسعلی
%A محمد حسن فتحی نسری
%J پژوهش در نشخوارکنندگان
%@ 2345-4253
%D 2016

[Download]