نهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن , 2017-07-05

Title : ( EFRON–STEIN INEQUALITY FOR OPERATOR-VALUED RANDOM MATRICES )

Authors: ali talebi , Mohammad Sal Moslehian ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

The main purpose of the paper is to state a version of the Efron–Stein inequality for operator-valued random matrices.

Keywords

, Efron–Stein inequality; Random matrix ; Non, commutative probability
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066692,
author = {Talebi, Ali and Sal Moslehian, Mohammad},
title = {EFRON–STEIN INEQUALITY FOR OPERATOR-VALUED RANDOM MATRICES},
booktitle = {نهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن},
year = {2017},
location = {تبریز, IRAN},
keywords = {Efron–Stein inequality; Random matrix ; Non-commutative probability},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T EFRON–STEIN INEQUALITY FOR OPERATOR-VALUED RANDOM MATRICES
%A Talebi, Ali
%A Sal Moslehian, Mohammad
%J نهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن
%D 2017

[Download]