دانش و فناوری هوا فضا, دوره (5), شماره (3), سال (2017-1) , صفحات (83-91)

عنوان : ( مطالعة رفتار الکتروترمومکانیکی پوسته های پیزوالکتریک با استفاده از تحلیل هم هندسه )

نویسندگان: زهرا قدیمی , بهروز حسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش با استفاده از تحلیل هم‌هندسه رفتار الکترومکانیکی پوسته‌های کامپوزیتی پیزوالکتریک بررسی شده است. روش‌های تولید شکل‌های هندسی مانند نربز و اسپلاین‌ها، اساس روش تحلیل هم‌هندسه است. در روش هم‌هندسه، برخلاف روش اجزای محدود، برای تولید مدل محاسباتی و نیز تقریب فضای حل از توابع پایه یکسان استفاده می‌شود. در این مقاله برای تحلیل سازة پوسته‌ای کامپوزیتی از نظریة تغییر شکل برشی مرتبة اول میندلین رایزنر استفاده شده ‌است که در آن هر نقطة کنترلی دارای پنج درجه آزادی، شامل سه درجه آزادی تغییر مکانی و دو درجه آزادی چرخشی، است. برای مدلسازی میدان الکتریکی تغییرات پتانسیل الکتریکی در راستای ضخامت لایه‌های پیزوالکتریک خطی فرض شده ‌است. کار انجام‌شده با حل چند مثال مختلف معتبرسازی شده ‌است. برای پوستة بام اسکوردلیس‌لو مقدار جابه‌جایی در نقطة میانی لبة آزاد با خطای 0/066 درصد از مقدار دقیق آن و برای پوستة یک‌سر گیر‌دار بیشترین مقدار خطا در جابه‌جایی نقطة میانی لبة آزاد آن، 0/039 درصد، به‌دست آمده است. در مثال‌های بعد، هدف رسیدن به تغییر شکل دلخواه پوسته با اعمال ولتاژ است. نخست، با افزایش ولتاژ اعمالی به یک پوستة چندلایه، تحت بار گسترده، تغییر شکل برون‌صفحه‌ای آن صفر شده است. سپس برای بررسی کنترل اعوجاج گرمایی، پوسته‌های کامپوزیتی متقارن و پادمتقارن در معرض گرادیان دما قرار گرفته‌اند. با اعمال ولتاژ با قطبیت‌های یکسان یا مخالف، پیچش یا خمش حرارتی یا هر دو در پوسته جبران شده است.

کلمات کلیدی

تحلیل هم هندسه؛ پوسته؛ مواد کامپوزیت؛ پیزوالکتریک؛ گرادیان دما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066711,
author = {قدیمی, زهرا and حسنی, بهروز},
title = {مطالعة رفتار الکتروترمومکانیکی پوسته های پیزوالکتریک با استفاده از تحلیل هم هندسه},
journal = {دانش و فناوری هوا فضا},
year = {2017},
volume = {5},
number = {3},
month = {January},
issn = {****-0146},
pages = {83--91},
numpages = {8},
keywords = {تحلیل هم هندسه؛ پوسته؛ مواد کامپوزیت؛ پیزوالکتریک؛ گرادیان دما},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعة رفتار الکتروترمومکانیکی پوسته های پیزوالکتریک با استفاده از تحلیل هم هندسه
%A قدیمی, زهرا
%A حسنی, بهروز
%J دانش و فناوری هوا فضا
%@ ****-0146
%D 2017

[Download]