مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, دوره (8), شماره (16), سال (2018-2) , صفحات (7-34)

عنوان : ( برنامه درسی فرارشته ای مبتنی بر تحلیل لایه های علی: مفروضه های فلسفی، دلالت ها و مدلی برای آموزش )

نویسندگان: امین بابادی , بختیار شعبانی ورکی , مقصود امین خندقی , مرتضی کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه رویکرد فرارشته‌ای در کانون توجه بسیاری از رشته ها بویژه برنامه‌ درسی قرار گرفته است. مطالعات فرارشته ای، رویکردی جامع برای فائق آمدن بر دشوارهای برنامه درسی رشته ای و مواجهه با پیجیدگی های زندگانی بشر در عصر جدید است. در عین حال، تجلی این رویکرد در قلمروی برنامه درسی با چالش های فلسفی و پداگوژیکی، مسائل و مسئولیت‌های مؤثر بر فرآیند تدریس، مسائل و مسئولیت‌های مؤثر بر دانشجویان، مسائل و مسئولیت‌های مؤثر بر طراحی دروس، مواجه است. در این مقاله با نظر به مواضع مختلف در خصوص رویکرد فرارشته ای، به این چالش ها پاسخ داده شده است و بنابراین مبانی معرفت شناختی، ، چارچوب مفهومی و مدل برنامه درسی فرارشته ای مبتنی بر تحلیل لایه ای علی آموزشی تبیین شده است. در پایان خاطرنشان شده است که فرارشته‌ای در عرصه برنامه درسی، متضمن طیفی از تعدیل‌ها و تطبیق‌های نهادی است که در چارچوب مجموعه‌های فعلی آموزشی به‌سادگی قابل انطباق و سازواری نیستند. بنابراین بر اساس مبادی فلسفی، معرفت شناختی و پداگوژیکی، مفهوم پردازی تازه ای از برنامه درسی فرارشته ای و دلالت های آموزشی آن ارائه شد.

کلمات کلیدی

, برنامه درسی, لایه های علی آموزش, رویکرد رشته‌ای, تکثر رشته‌ای, , فرارشته ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066713,
author = {بابادی, امین and شعبانی ورکی, بختیار and امین خندقی, مقصود and کرمی, مرتضی},
title = {برنامه درسی فرارشته ای مبتنی بر تحلیل لایه های علی: مفروضه های فلسفی، دلالت ها و مدلی برای آموزش},
journal = {مطالعات برنامه درسی آموزش عالی},
year = {2018},
volume = {8},
number = {16},
month = {February},
issn = {2538-2241},
pages = {7--34},
numpages = {27},
keywords = {برنامه درسی، لایه های علی آموزش، رویکرد رشته‌ای، تکثر رشته‌ای، ، فرارشته ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برنامه درسی فرارشته ای مبتنی بر تحلیل لایه های علی: مفروضه های فلسفی، دلالت ها و مدلی برای آموزش
%A بابادی, امین
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A امین خندقی, مقصود
%A کرمی, مرتضی
%J مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
%@ 2538-2241
%D 2018

[Download]