میکروبیولوژی دامپزشکی, دوره (8), شماره (2), سال (2013-3) , صفحات (75-90)

عنوان : ( معرفی روشی مناسب جهت جداسازی اووسیست های کریپتوسپوریدیوم پاروم فاقد باکتری از مدفوع حیوانات آلوده )

نویسندگان: پرویز شایان , زینب اصغری , الهه ابراهیم زاده ابکوه , زهرا امیدیان , فیصل ضرغامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کریپتوسپوریدیوم پارووم تکیاخته ای مشترک بین انسان وحیوان میباشد،که درافراد دچارنقص ایمنی ونوزاد حیوانات بخصوص گوساله ها بیماریزا میباشد.اووسیستهای دفع شده از دامها ی آلوده باعث آلودگی محیط بخصوص منابع آبهای سطحی میشوند. باتوجه به اینکه حتی تعدادکم اووسیست میتواندآغازگر بیماری باشد و از طرف دیگر اووسیستها به ضدعفونی کننده های متداول مقاومند، این تک یاخته مورد توجه محققین قرارگرفته و همواره تلاش شده است روشهای جداسازی وتخلیص اووسیستهای کریپتوسپوریدیوم حتی در نمونه های محیطی دارای تعداد کم اووسیست بهینه شود و اووسیستهایی کاملا خالص وعاری از آلودگیهای باکتریایی و سایرناخالصیها به منظور مطالعات ایمنولوژیکی و مولکولی فراهم گردد .روشهای مختلفی که تا کنون استفاده شده اند تا حدودی موفقیت آمیز بوده اندولی هیچیک نتوانسته اند به اووسیست عاری از باکتری دست پیداکنند. هدف ازاین تحقیق دست یابی به اووسیست عاری ازباکتری میباشد. دراین تحقیق به منظور جداسازی اولیه اووسیستهای کریپتوسپوریدیوم، ابتدا چهار روش شناورسازی شامل استفاده ازمحلول نمک طعام، محلول ساکارز،شیب غلظتی پلکانی فایکول ومحلول ساکارز55 درصد استفاده گردید. محلول ساکارز 55 درصد بهترین روش برای جداسازی اولیه اووسیستهای کریپتوسپوریدیوم ارزیابی گردید. جهت حذف باکتری و سایر ناخالصیهای همراه ازفیلتر نیتروسلولز( بامنافذ3میکرون)استفاده گردید. آنالیزاووسیستهای استخراج شده نشان دادکه اووسیستهای حاصل ازفیلتراسیون عاری ازهرگونه باکتری بودودرصدآنها 33ارزیابی گردید.اگرچه تعداد زیادی ازاووسیستها درحین تخلیص ازدست رفتند، اما اووسیستهای تخلیص شده برای آزمایشات پروتئومیکس بسیارمناسب میباشند.

کلمات کلیدی

, کر یپتوسپور یدیوم پا روم , ا ووسیست, شنا ورسا زی, فیلتر ا سیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066720,
author = {پرویز شایان and زینب اصغری and ابراهیم زاده ابکوه, الهه and زهرا امیدیان and فیصل ضرغامی},
title = {معرفی روشی مناسب جهت جداسازی اووسیست های کریپتوسپوریدیوم پاروم فاقد باکتری از مدفوع حیوانات آلوده},
journal = {میکروبیولوژی دامپزشکی},
year = {2013},
volume = {8},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-8851},
pages = {75--90},
numpages = {15},
keywords = {کر یپتوسپور یدیوم پا روم ، ا ووسیست، شنا ورسا زی، فیلتر ا سیون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی روشی مناسب جهت جداسازی اووسیست های کریپتوسپوریدیوم پاروم فاقد باکتری از مدفوع حیوانات آلوده
%A پرویز شایان
%A زینب اصغری
%A ابراهیم زاده ابکوه, الهه
%A زهرا امیدیان
%A فیصل ضرغامی
%J میکروبیولوژی دامپزشکی
%@ 2251-8851
%D 2013

[Download]