مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (47), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (199-208)

عنوان : ( کنترلگر مقاوم-تطبیقی دستگاه آزمون خستگی سروهیدرولیک برای مواد کامپوزیتی )

نویسندگان: سیدحسن قرشی خلیل آبادی , بهنام معتکف ایمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

In this article, the transfer function of a servo hydraulic fatigue testing machine for composite material specimen is identified based on gray box technique. The system uncertainty is determined by means of the identified linear model. A Feedback and forward robust controller and an adaptive controller based on gain scheduling technique are designed to adjust the closed loop gain for minimizing the error between the amplitude of the reference signals and outputs. Using frequency response analysis of the closed loop system, the control system can compensate low frequency uncertainty up to 10 rad/sec. The experimental results for block loading fatigue tests, confirms the robust performance of the proposed control system

کلمات کلیدی

, Fatigue test, Robust control, Adaptive control, Servo hydraulic, Uncertainty
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066730,
author = {قرشی خلیل آبادی, سیدحسن and معتکف ایمانی, بهنام},
title = {کنترلگر مقاوم-تطبیقی دستگاه آزمون خستگی سروهیدرولیک برای مواد کامپوزیتی},
journal = {مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز},
year = {2017},
volume = {47},
number = {1},
month = {June},
issn = {2228-5148},
pages = {199--208},
numpages = {9},
keywords = {Fatigue test; Robust control; Adaptive control; Servo hydraulic; Uncertainty},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کنترلگر مقاوم-تطبیقی دستگاه آزمون خستگی سروهیدرولیک برای مواد کامپوزیتی
%A قرشی خلیل آبادی, سیدحسن
%A معتکف ایمانی, بهنام
%J مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
%@ 2228-5148
%D 2017

[Download]