اولین همایش ملی یافته نوین در علوم زیستی , 2013-04-25

عنوان : ( ( Solanum tuberosum var. Agria ) بررسی اثر کلرید سدیم بر ویژگیهای مورفولوژیک در سیب زمینی )

نویسندگان: الهام امجدی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باشد. در تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر کلرید ¬ شوری یکی از مهمترین عوامل کاهش رشد گیاه و تولید آن را در سطح جهان می 150 و 100 و 0) بر صفات مورفولوژیک، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. mM) سدیم 0 پرلیت: شن: خاک کاشته شدند. /5 : 0/25 : 0/ غده های سیبزمینی توسط قارچکش بنومیل ضدعفونی و در خاک با نسبتهای 25 20 روز پس از کاشت تیمار انجام شد و یک هفته پس از تیمار برداشت صورت گرفت. سپس سنجش صفات مورفولوژیک انجام شد. 150 و 100 ) کاهش معنیداری یافت که نسبت به شاهد mM) بررسیها نشان داد که طول ساقه و ریشه، قطر ساقه با افزایش شوری وجود داشت. ( R2 = 0/ و کلروفیل کل ( 9924 SPAD همچنین همبستگی مثبت و معنیداری بین عدد ، (P < 0/ معنیدار بود ( 05 بنابراین شوری باعث کاهش رشد در گیاهان میشود که به دلیل کاهش فتوسنتز در اثر کاهش سطح برگ، تجمع یون سدیم و کلر در باشد.

کلمات کلیدی

, تنش شوری, ویژگ یهای مورفولوژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066738,
author = {الهام امجدی and لاهوتی, مهرداد and گنجعلی, علی},
title = {( Solanum tuberosum var. Agria ) بررسی اثر کلرید سدیم بر ویژگیهای مورفولوژیک در سیب زمینی},
booktitle = {اولین همایش ملی یافته نوین در علوم زیستی},
year = {2013},
location = {ورامین, ايران},
keywords = {تنش شوری، ویژگ یهای مورفولوژیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ( Solanum tuberosum var. Agria ) بررسی اثر کلرید سدیم بر ویژگیهای مورفولوژیک در سیب زمینی
%A الهام امجدی
%A لاهوتی, مهرداد
%A گنجعلی, علی
%J اولین همایش ملی یافته نوین در علوم زیستی
%D 2013

[Download]