دانش علف های هرز ایران, دوره (13), شماره (2), سال (2018-1) , صفحات (31-47)

عنوان : ( تأثیر زمان و مقدار کاربرد علف کش سولفوسولفورون بر کنترل علف پشمکی ژاپنی در ارقام مختلف گندم )

نویسندگان: علی قنبری , سیدکریم موسوی , رضا قربانی , محمدعلی باغستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علف¬پشمکی ژاپنی (Bromus japonicus Thunb.) مهم¬ترین علف‌هرز باریک¬برگ یک¬ساله زمستانه در مزارع گندم استان سیستان و بلوچستان به شمار می¬رود. آزمایش مزرعه¬ای در سال¬های 1393 و 1394 با هدف بررسی اثرات زمان و مقدار مصرف علف‌کش سولفوسولفورون در کنترل علف‌هرز علف¬پشمکی در ارقام مختلف گندم در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زهک، زابل انجام شد. سه رقم گندم (هیرمند، کلک¬افغانی، سیستان)، سه مرحله کاربرد علف‌کش بر اساس فنولوژی علف‌هرز (3-2 برگی، 5-4 برگی، پنجه¬زنی) و چهار مقدار مصرف (شاهد بدون علف‌کش، 17، 22، 27 گرم ماده تجاری آپیروس در هکتار)، به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. در همه ارقام، کاربرد علف‌کش سولفوسولفورون در مرحله 5-4 برگی و پنجه¬زنی علف‌هرز به ترتیب بیشترین و کمترین کارایی را بر کنترل علف¬پشمکی از خود نشان داد. در تیمار کاربرد در مرحله پنجه¬زنی علف¬پشمکی در رقم هیرمند، مقدار علف‌کش مورد نیاز برای کاهش تراکم علف¬پشمکی به نصف بیشینه حتی از مقدار توصیه شده هم بالاتر رفت (3/28=D_50). در همه ارقام و مراحل کاربرد ، بین مقدار مصرفی 22 و 27 گرم ماده تجاری در هکتار اختلاف معنی¬داری مشاهده نگردید. نرخ افزایش عملکرد دانه به ازای کاهش در تراکم علف¬پشمکی برای رقم هیرمند در بالاترین (31/0=b) و برای رقم کلک¬افغانی کمترین (14/0=b) مقدار بود.

کلمات کلیدی

, تراکم, توان رقابتی, مدل لجستیک, مدیریت تلفیقی علفهای هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066752,
author = {قنبری, علی and موسوی, سیدکریم and قربانی, رضا and محمدعلی باغستانی},
title = {تأثیر زمان و مقدار کاربرد علف کش سولفوسولفورون بر کنترل علف پشمکی ژاپنی در ارقام مختلف گندم},
journal = {دانش علف های هرز ایران},
year = {2018},
volume = {13},
number = {2},
month = {January},
issn = {1735-3548},
pages = {31--47},
numpages = {16},
keywords = {تراکم، توان رقابتی، مدل لجستیک، مدیریت تلفیقی علفهای هرز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر زمان و مقدار کاربرد علف کش سولفوسولفورون بر کنترل علف پشمکی ژاپنی در ارقام مختلف گندم
%A قنبری, علی
%A موسوی, سیدکریم
%A قربانی, رضا
%A محمدعلی باغستانی
%J دانش علف های هرز ایران
%@ 1735-3548
%D 2018

[Download]