سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2017-09-13

عنوان : ( ارایه مدلی جهت تخصیص خودروهای آتشنشانی به ایستگاه های آتشنشانی با استفاده از رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی )

نویسندگان: لیلاناز اکبری , مجید سالاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک مدل ریاضی چند هدفه برای مکانیابی انواع تجهیزات و خودروهای جدیدی که قرار است به ایستگاه هایآتشنشانی تخصیص یابد ارایه شده است. به طوریکه فرض شده است در حال حاضر یکسری از خودروها و تجهیزات در ایستگاه هامکانیابی شده اند. و در صورتیکه خودرو یا تجهیز جدیدی بخواهد به ایستگاه ها تخصیص یابد، مکان بهینه خودروهای جدید تعیینشود. به منظور تخصیص بهینه خودروهای آتشنشانی به ایستگاه ها، ریسک حوادث ناحیه تحت پوشش هر پایگاه که به هریک از انواعتجهیزات و خودروها نیاز دارند، محاسبه میگردد. ریسک هریک از ایستگاه ها در هر ناحیه به کمک تحلیل سلسله مراتبی فازی در بسترسیستم اطلاعات جغرافیایی از حاصلضرب امتیاز احتمال رخداد در امتیاز شدت اثر حوادث محاسبه می گردد. در مدل برنامه ریزیآرمانی ارایه شده، هدف تخصیص بهینه خودورها و تجهیزات جدید آتشنشانی است به نحوی که ریسک کل سیستم کاهش یابد. بهمنظور ارزیابی رویکرد ارایه شده، یک نمونه مثال عددی با استفاده از داده های واقعی آتشنشانی شهر مشهد شده است. و مدل بهکمک نرم افزار

کلمات کلیدی

آتشنشانی؛ تخصیص؛ برنامه ریزی آرمانی؛ تحلیل سلسله مراتبی فازی؛ ریسک؛ سیستم اطلاعات جغرافیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066782,
author = {اکبری, لیلاناز and سالاری, مجید},
title = {ارایه مدلی جهت تخصیص خودروهای آتشنشانی به ایستگاه های آتشنشانی با استفاده از رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آتشنشانی؛ تخصیص؛ برنامه ریزی آرمانی؛ تحلیل سلسله مراتبی فازی؛ ریسک؛ سیستم اطلاعات جغرافیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارایه مدلی جهت تخصیص خودروهای آتشنشانی به ایستگاه های آتشنشانی با استفاده از رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی
%A اکبری, لیلاناز
%A سالاری, مجید
%J سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها
%D 2017

[Download]