جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (6), شماره (22), سال (2017-9) , صفحات (123-140)

عنوان : ( شبیه‌سازی واداشت‌های تابشی گردوغبار در غرب ایران )

نویسندگان: بهروز ساری صراف , علی اکبر رسولی , آذر زرین , محمدسعید نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از عوامل تأثیرگذار بر تغییرات بودجه تابشی جو، هواویزها هستند که به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم سامانه اقلیم و چرخه هیدرولوژی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در این مطالعه به شبیه‌سازی اثرات تابشی و مستقیم گردوغبار بر سامانه اقلیم در منطقه خاورمیانه و با تأکید بر غرب ایران پرداخته شده است. بدین منظور از مدل WRF-CHEM و طرحواره هواویز GOCART استفاده شده است. مدل تحت دو شرایط فعال و غیر فعال بودن اثرات تابشی هواویز و برای رخداد ۱۲ تا ۱۵ آوریل ۲۰۱۱ اجرا شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که این طرحواره در شبیه‌سازی طوفان‌های گردوغبار در منطقه خاورمیانه دارای عملکرد قابل قبولی است. اثرات تابشی گردوغبار در منطقه خاورمیانه نشان می‌دهد که وجود این ذرات باعث کاهش تابش موج کوتاه به میزان (Wm-۲) ۵۰- و افزایش تابش موج بلند به میزان (Wm-۲) ۵ و همچنین کاهش تابش خالص (Wm-۲) ۴۶- در سطح زمین در متوسط منطقه می‌شود. چنین شرایطی منجر به کاهش دما در بخش زیرین جو، و کاهش شار گرمای محسوس، شار گرمای نهان در سطح زمین در مناطق تحت تأثیر گردوغبار می‌شود. از دیگر اثرات وجود این ذرات، افزایش فشار سطحی و همچنین کاهش تابش زمینتاب در بخش فوقانی جو است که افزایش دما را در بخش میانی جو نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی

, گردوغبار; واداشت تابشی; گرمایش و سرمایش; WRF, CHEM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066785,
author = {بهروز ساری صراف and علی اکبر رسولی and زرین, آذر and محمدسعید نجفی},
title = {شبیه‌سازی واداشت‌های تابشی گردوغبار در غرب ایران},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {22},
month = {September},
issn = {2322-1682},
pages = {123--140},
numpages = {17},
keywords = {گردوغبار; واداشت تابشی; گرمایش و سرمایش; WRF-CHEM},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه‌سازی واداشت‌های تابشی گردوغبار در غرب ایران
%A بهروز ساری صراف
%A علی اکبر رسولی
%A زرین, آذر
%A محمدسعید نجفی
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ 2322-1682
%D 2017

[Download]