پنجمین کنفرانس بین المللی ایده هایی نو در کشاورزی محیط زیست و گردشگری , 2017-06-01

عنوان : ( اثر عصاره¬های چای سبز و پوست انار بر افزایش زمان انبارداری پرتقال تامسون ناول تلقیح شده با جدایه¬های قارچی پنی¬سیلیوم )

نویسندگان: سپیده مجرب مایوان , بهرام عابدی , محمد مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قارچ کش¬هایی که پس از بر داشت میوه ها، جهت کنترل پوسیدگی آنها در انبار مورد استفاده قرار می¬گیرند، محدودیت¬هایی را از نظر قانونی، اقتصادی و بیولوژیکی به همراه دارند. هم اکنون بسیاری از گیاهان به علت خواص ضد میکروبی و ضد قارچی¬شان شناخته شده¬اند که استفاده از این گیاهان، بر نگهدارنده های مصنوعی مواد غذایی ارجحیت دارد. هدف از این پژوهش یافتن راهی جهت جایگزینی قارچ کش ها که در پس از برداشت در جلوگیری از پوسیدگی میوه ها مورد استفاده قرار می¬گیرند می باشد. بدین منظور، در شرایط انباری، اثر عصاره های چای سبز و پوست انار در4 غلظت 0، 15 ،10 و20 میلی¬گرم بر میلی¬لیتر ، بر توقف پوسیدگی و حفظ خواص کیفی میوه های پرتقال تامسون ناول آلوده به دو قارچ P. digitatum و P. italicum بمدت 45 روز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش حاکی از آن بود که میوه های تیمار شده با عصاره چای سبز و پوست انار باغلظت mg/ml20 به طور معنی داری نسبت به شاهد دارای کمترین میزان پوسیدگی (0%) و کاهش وزن بودند. در طول دوره ی انبارمانی، مقادیر اسید آسکوربیک در میوه های تیمار شده و شاهد، کاهش و مواد جامد محلول افزایش یافت، که این تغییرات در عصاره های چای سبز و پوست اناردر غلظت mg/ml20 نسبت به شاهد ناچیز بود و این تیمارها سبب ثبات میزان این صفات و حفظ کیفیت میوه پرتقال تامسون ناول در طول انبارمانی شد.

کلمات کلیدی

, اسید آسکوربیک, درصد پوسیدگی, کپک سبز و آبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066800,
author = {مجرب مایوان, سپیده and عابدی, بهرام and مقدم, محمد},
title = {اثر عصاره¬های چای سبز و پوست انار بر افزایش زمان انبارداری پرتقال تامسون ناول تلقیح شده با جدایه¬های قارچی پنی¬سیلیوم},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی ایده هایی نو در کشاورزی محیط زیست و گردشگری},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اسید آسکوربیک، درصد پوسیدگی، کپک سبز و آبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر عصاره¬های چای سبز و پوست انار بر افزایش زمان انبارداری پرتقال تامسون ناول تلقیح شده با جدایه¬های قارچی پنی¬سیلیوم
%A مجرب مایوان, سپیده
%A عابدی, بهرام
%A مقدم, محمد
%J پنجمین کنفرانس بین المللی ایده هایی نو در کشاورزی محیط زیست و گردشگری
%D 2017

[Download]