مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (7), سال (2017-10) , صفحات (161-170)

عنوان : ( بهینه سازی ایرفویل نوسانی در جریان لزج با عدد رینولدز پایین با استفاده از روش الحاقی پیوسته بر شبکه نامنظم )

نویسندگان: محمد غفاری , علی توکلی صبور , محمود پسندیده فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربردهای متنوع و روزافزون وسایلی که در جریان با اعداد رینولدز پایین کار میکنند سبب ایجاد نیاز گستردهای جهت بررسی دقیق آنها شده است. بهینهسازی بخش مهمی از علوم محاسباتی است که موجب بهبود عملکرد و افزایش کارایی هندسه اولیه میشود. بیشتر مطالعات انجام گرفته در زمینه بهینهسازی آیرودینامیکی معطوف به جریانهایی با عدد رینولدز بالاست، ولی در وسایل آیرودینامیکی که ابعاد کوچکی دارند مانند ریز پرندهها معمولاً سرعت جریان پایین بوده و در نتیجه از نوسانات جریان که به دلیل جدایش ایجاد میشوند نمیتوان صرف نظر کرد. دراین مقاله ایرفویل نوسانی با حرکت پیچش خالص در جریان مغشوش با عدد رینولدز پایین با استفاده از روش الحاقی پیوسته بهینهسازی شده است. نسبت نیروهای برا بر پسا به عنوان تابع هدف انتخاب شده و از تابع تغییر شکل آزاد برای گسستهسازی هندسه مورد نظر استفاده شده است. با توجه به اینکه بهینهسازی اجسام آیرودینامیکی به طور کلی شامل دو بخش حل معادلات جریان و سپس محاسبه گرادیانهاست، در این مقاله جهت ارزیابی میزان دقت نتایج بهدستآمده از فرایند بهینهسازی اعتبارسنجی برای هر دو بخش صورت پذیرفته است. نتایج حاکی از همگرایی بسیار خوب معادلات الحاقی است. شکل با ایجاد محدودیتهای مناسب در فرایند بهینهسازی باز طراحی شده و بدون تغییر و دگرگونی قابلیتهای اولیه آن دارای بیشترین بازده است. به گونه ای که در این حالت نسبت ضرایب برابر پسا تا 84% افزایش پیدا یافته است.

کلمات کلیدی

, روش الحاقی ناپایا, بهینه سازی, اعداد رینولدز پایین, جریان مغشوش, شبکه نامنظم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066815,
author = {غفاری, محمد and علی توکلی صبور and پسندیده فرد, محمود},
title = {بهینه سازی ایرفویل نوسانی در جریان لزج با عدد رینولدز پایین با استفاده از روش الحاقی پیوسته بر شبکه نامنظم},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2017},
volume = {17},
number = {7},
month = {October},
issn = {1027-5940},
pages = {161--170},
numpages = {9},
keywords = {روش الحاقی ناپایا، بهینه سازی، اعداد رینولدز پایین، جریان مغشوش، شبکه نامنظم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی ایرفویل نوسانی در جریان لزج با عدد رینولدز پایین با استفاده از روش الحاقی پیوسته بر شبکه نامنظم
%A غفاری, محمد
%A علی توکلی صبور
%A پسندیده فرد, محمود
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2017

[Download]