مهندسی مکانیک مدرس, دوره (16), شماره (12), سال (2017-3) , صفحات (67-78)

عنوان : ( شبیه سازی سه بعدی جریان بر روی پرتابه های دارای کاویتاتور سوراخدار به کمک روش های تئوری و عددی )

نویسندگان: محمد غفاری , محمود پسندیده فرد , محمود تباکی بجستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله جریان همراه با کاویتاسیون به صورت سه بعدی، برروی پرتابه های کاربردی با کاویتاتور سوراخدار و بدون سوراخ با استفاده از روش های عددی و المان مرزی شبیه سازی شده است. در روش عددی از رویکرد جریان تعادلی همگن استفاده شد و همچنین از مدل زوارت برای تکمیل دستگاه معادلات و مدلسازی انتقال جرم بهره گرفته شده است. با بکارگیری این روش برروی هندسه های متنوع، مطالعه کاملی برروی خواص هیدرودینامیک کاویتاتور سوراخدار انجام گرفت. در روش المان مرزی با توزیع دوگان روی سطح جسم و کاویتی و توزیع چشمه روی سطح کاویتی شرایط برای استفاده از تئوری گرین در حل جریان¬های پتانسیل فراهم گشت. همچنین جهت اضافه کردن اثرات سوراخ تعدادی چشمه برروی سطح کاویتاتور قرار داده شد. اعتبارسنجی نتایج برای هر دو روش به وسیله روابط تحلیلی و داده های آزمایشگاهی صورت پذیرفته است. به طور کلی نتایج این کار تحقیقاتی شامل بررسی خواص هیدرودینامیک کاویتاتور سوراخدار همچون ابعاد کاویتی، نیروی های هیدرودینامیکی، رفتار جریان و ..... با استفاده از روش های عددی برروی پرتابه های کاربردی و همچنین اماده سازی و اعتبارسنجی روش المان مرزی برای تحلیل جریان کاویتاسیونی همراه با کاویتاتور سوراخدار برروی هندسه های صنعتی در ابعاد واقعی می باشد. از مهمترین نتایج این پژوهش می توان به کاهش ابعاد کاویتی و همچنین افزایش نیروی وارد بر پرتابه در حین استفاده از کاویتاتور سوراخدار اشاره کرد. همچنین روابطی نیز برای حداکثر طول و قطر کاویتی تشکیل شده برروی هندسه استوانه سرتخت نسبت به عدد کاویتاسیون و قطر سوراخ ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, روش عددی, روش المان مرزی, کاویتاتور سوراخدار, پرتابه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066816,
author = {غفاری, محمد and پسندیده فرد, محمود and تباکی بجستانی, محمود},
title = {شبیه سازی سه بعدی جریان بر روی پرتابه های دارای کاویتاتور سوراخدار به کمک روش های تئوری و عددی},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2017},
volume = {16},
number = {12},
month = {March},
issn = {1027-5940},
pages = {67--78},
numpages = {11},
keywords = {روش عددی، روش المان مرزی، کاویتاتور سوراخدار، پرتابه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی سه بعدی جریان بر روی پرتابه های دارای کاویتاتور سوراخدار به کمک روش های تئوری و عددی
%A غفاری, محمد
%A پسندیده فرد, محمود
%A تباکی بجستانی, محمود
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2017

[Download]