سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی , 2015-09-09

عنوان : ( بررسی میزان تازگی گوشت گوسفند با استفاده از سیستم بینایی کامپیوتر )

نویسندگان: سمانه طبیبیان , محمد محسن زاده , حمیدرضا پوررضا , محمودرضا گلزاریان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موضوع و اهداف. روشهای سنتی شناسایی تازگی گوشت شامل روش های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی است. هرچند دقت این روشها دربرخی موارد بسیاربالاست اما وقت گیر ومخرب بودن آنها دلیل عمدهی استفاده از روشهای جدید میباشد. این مطالعه باهدف ارزیابی میزان تازگی گوشت گوسفند با استفاده از سیستم بینایی کامپیوتر انجام گردید. روش تحقیق: دراین مطالعه تعداد 60نمونه راسته ی گوسفنداز مراکز عرضه ی گوشت گوسفند تهیه شد. نمونه ها با استفاده از دستگاه برش زن به برشهای یکسان باضخامت 5 میلی مترتقسیم شدند. سپس بااستفاده از دستگاه بینایی کامپیوتر تصاویر مناسب تهیه و براساس مراحل پردازش تصویر مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفتند. سپس برطبق آنالیز رنگ وشاخص های رنگی استخراج شده تازگی گوشت گوسفندمورد بررسی قرارگرفت. نتایج تحقیق. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بااستخراج شاخص های رنگی گوشت و مقایسهی آنها با مقیاسهای رنگی گوشت درمراحل مختلف نگهداری وحمل ونقل میتوان به میزان تازگی وکهنگی گوشت دست یافت. نتیجه گیری کلی: روش بینایی کامپیوتر در مقابل روشهای سنتی اندازه گیری تازگی گوشت مثل روشهای فیزیکی، شیمیایی وبیولوژیکی روشی ساده تر، راحت تر وغیر مخرب بوده که مبتنی برتکنولوژی مدرن میباشد وعلاوه برتازگی میتوان ملاکهای دیگر سنجش کیفیت گوشت مثل pH ، PSE ، DFD و میزان رطوبت گوشت را بصورت آنلاین وبدون تاخیربه دست آورد.

کلمات کلیدی

, سیستم بینایی کامپیوتر, تازگی , گوشت, آنالیز رنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066823,
author = {طبیبیان, سمانه and محسن زاده, محمد and پوررضا, حمیدرضا and گلزاریان, محمودرضا},
title = {بررسی میزان تازگی گوشت گوسفند با استفاده از سیستم بینایی کامپیوتر},
booktitle = {سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی},
year = {2015},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {سیستم بینایی کامپیوتر، تازگی ،گوشت،آنالیز رنگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان تازگی گوشت گوسفند با استفاده از سیستم بینایی کامپیوتر
%A طبیبیان, سمانه
%A محسن زاده, محمد
%A پوررضا, حمیدرضا
%A گلزاریان, محمودرضا
%J سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی
%D 2015

[Download]