پژوهش های حبوبات ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2014-11) , صفحات (99-110)

عنوان : ( تحلیل های آماری چند متغیره برای صفات نخود Cicer arietinum L در شرایط آبیاری محدود )

نویسندگان: مریم پیرزاده مقدم باغسیاه , عبدالرضا باقری , سعید ملک زاده شفارودی , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه روابط همبستگی بین صفات زراعی و تحلیلهای آماری چند متغیره نخود با عملکرد، جهت معرفی صفات مهم و تسهیل در گزینش واریتههای پر محصول در شرایط آبیاری محدود، تحقیقی بر روی هفت ژنوتیپ برتر از نظر تحمل به خشکی در قالب طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 1390-1389 ،درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه مشهد، به مورد اجرا گذاشته شد. در طی فصل رشد دو نوبت آبیاری انجام شد. اولین آبیاری بعد از کاشت و دیگری در اواخر گلدهی انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات، اختلافمعنیداری در صفات وزن صد دانه، تعداد شاخههای اولیه، تعداد دانه در بوته، تیپ رشدی گیاه، شاخص برداشت و عملکرد دانه مشاهده شد (05/0≤P .(بیشترین همبستگی با عملکرد دانه را صفات تیپ رشدی گیاه (*44/0=r ،(عملکرد بیولوژیک (**64/0=r (و شاخص برداشت (**63/0=r (نشان دادند. رگرسیون گام به گام، صفات شاخص برداشت، روزتا غلافدهی، تعداد شاخههای اولیه و تعداد دانه در بوته را در مرحلهی اول و صفات روز تا رسیدگی، تعداد دانه در غلاف، تعداد شاخههای ثانویه و عملکرد بیولوژیک را در مرحلهی دوم بهعنوان صفات مهم نشان داد. همچنین نتایج حاصل ازآنالیز علییتت نشان داد که صفات شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک و صفت تعداد دانه در بوته، شاخصهای انتخابی هستند که باید به طور غیر مستقیم، در شرایط کم آبیاری مورد توجه واقع شوند. تجزیه به مولفه های اصلی نیز، پنج مولفه را که بیش از 76 درصد از تغییرات را توجیه می نمود، معرفی کرد.

کلمات کلیدی

, تجزیه علیت, تجزیه به مولفه های اصلی, رگرسیون گام به گام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066834,
author = {پیرزاده مقدم باغسیاه, مریم and باقری, عبدالرضا and ملک زاده شفارودی, سعید and گنجعلی, علی},
title = {تحلیل های آماری چند متغیره برای صفات نخود Cicer arietinum L در شرایط آبیاری محدود},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2014},
volume = {5},
number = {2},
month = {November},
issn = {2008-725X},
pages = {99--110},
numpages = {11},
keywords = {تجزیه علیت، تجزیه به مولفه های اصلی، رگرسیون گام به گام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل های آماری چند متغیره برای صفات نخود Cicer arietinum L در شرایط آبیاری محدود
%A پیرزاده مقدم باغسیاه, مریم
%A باقری, عبدالرضا
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%A گنجعلی, علی
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725X
%D 2014

[Download]