زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (11), شماره (4), سال (2018-1) , صفحات (455-470)

عنوان : ( تخمین جهت و مقدار تنش های برجا به روش تحلیل بریکات در یکی از چاههای نفت جنوب غرب ایران )

نویسندگان: علیرضا نجیبی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , محمدرضا آصف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین جهت و مقدار تنش های برجا پیش نیاز اساسی در حفر چاه های نفت و انجام عملیات توسعه میادین نظیر شکافت هیدرولیکی محسوب می شود. تحلیل شکستگی های برشی یکی از روش های تعیین جهت و مقدار تنش های برجا است. شکستگی های برشی به دلیل اعمال فشار گل حفاری کم تر از مقدار بهینه، به موازات جهت تنش برجای افقی حداقل ) Sh ( در دیواره چاه گسترش می یابند. در این پژوهش، جهت و مقدار این تنش ها در یکی از چاه های نفت منطقه اهواز به روش تحلیل شکستگی های برشی اندازه گیری شده است. بر این اساس، جهت تنش برجای افقی حداکثر ) SH ( در امتداد E 90 N و جهت Sh نیز در راستای W 00 N قرار دارد. بزرگای تنش برجای قائم ) SV ( کم تر از مقدار SH و بیش تر از مقادیر Sh است که بیان گر وجود رژیم تکتونیک امتدادلغز در منطقه است. تعیین جهت و مقدار این تنش ها امکان تخمین فشار بهینه گل حفاری و انتخاب مسیر مناسب حفاری در حفر چاه های انحرافی را فراهم می کند.

کلمات کلیدی

, تنش های برجا, شکستگی های برشی چاه, ژئومکانیک, شکستگی, اهواز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066835,
author = {نجیبی, علیرضا and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and محمدرضا آصف},
title = {تخمین جهت و مقدار تنش های برجا به روش تحلیل بریکات در یکی از چاههای نفت جنوب غرب ایران},
journal = {زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی},
year = {2018},
volume = {11},
number = {4},
month = {January},
issn = {2228-6837},
pages = {455--470},
numpages = {15},
keywords = {تنش های برجا، شکستگی های برشی چاه، ژئومکانیک، شکستگی، اهواز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخمین جهت و مقدار تنش های برجا به روش تحلیل بریکات در یکی از چاههای نفت جنوب غرب ایران
%A نجیبی, علیرضا
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A محمدرضا آصف
%J زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی
%@ 2228-6837
%D 2018

[Download]