تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (11), شماره (3), سال (2018-10) , صفحات (533-545)

عنوان : ( واکنش گندم به شرایط قطع ابیاری در مراحل مختلف رشد و نموبه نیتروژن در شرایط اب و هوای اهواز )

نویسندگان: زینب عنافجه , محمد بنایان اول , پرویز رضوانی مقدم , بهرام اندرزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهمنظور بررسی واکنش گیاه گندم به شرایط قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد و سطوح نیتروژن، آزمایشی بهصورت کرتهای یکبار خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی1393 اجرا گردید. در این آزمایش قطع آبیاری در 4 سطح (عدم قطع آبیاری، قطع آبیاری در مرحله - خوزستان در سال زراعی 94در کرتهای اصلی و نیتروژن از a ساقه رفتن، قطع آبیاری در مرحله گلدهی و قطع آبیاری در مرحله پر شدن دانه) بهعنوان عاملدر کرتهای فرعی موردبررسی قرار گرفتند. نتایج نشان b 100 و 200 کیلوگرم در هکتار) بهعنوان عامل ، منبع اوره در سه سطح ( 0داد که سطوح متفاوت قطع آبیاری و نیتروژن تأثیر معنیداری بر روی عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و درصد نیتروژن دانه و بقایاداشتند. سطوح آبیاری به طرز متفاوتی به نیتروژن واکنش نشان دادند و بین سطوح متفاوت آبیاری تفاوت معنیدار ازنظر تمامی صفات بهجز عملکرد بیولوژیک وجود داشت. اثر افزایش نیتروژن نیز بر تمامی صفات معنیدار بود؛ اما اثر متقابل سطوح قطع آبیاری و سطوح متفاوت نیتروژن تنها بر روی عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و درصد نیتروژن دانه و بقایا تأثیر داشته و بالاترین مقادیر از تیمار تأمین آبیاری در تمام دوره رشد و مصرف 200 کیلوگرم در هکتار نیتروژن به دست آمد. همچنین تجزیه رگرسیون صفات مورداندازهگیری شده نشان داد با افزایش نیتروژن مقدار عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و درصد نیتروژن دانه و بقایای تمامی رژیمهای آبیاری افزایش مییابد. برشدهی اثر متقابل نیز روشن میسازد که عملکرد تمامی سطوح آبیاری و درصد نیتروژن دانه و بقایا به کاربرد سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن واکنش نشان دادند.

کلمات کلیدی

, تنش رطوبتی, نیتروژن دانه و بقایا, اجزای عملکرد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066837,
author = {عنافجه, زینب and بنایان اول, محمد and رضوانی مقدم, پرویز and بهرام اندرزیان},
title = {واکنش گندم به شرایط قطع ابیاری در مراحل مختلف رشد و نموبه نیتروژن در شرایط اب و هوای اهواز},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2018},
volume = {11},
number = {3},
month = {October},
issn = {2228-7604},
pages = {533--545},
numpages = {12},
keywords = {تنش رطوبتی، نیتروژن دانه و بقایا، اجزای عملکرد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکنش گندم به شرایط قطع ابیاری در مراحل مختلف رشد و نموبه نیتروژن در شرایط اب و هوای اهواز
%A عنافجه, زینب
%A بنایان اول, محمد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A بهرام اندرزیان
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2018

[Download]