همایش ملی علوم و فنون کشاورزی , 2014-03-06

عنوان : ( شناسایی بیوانفورماتیکی و بررسی تغییر بیان microRNA های کاندید پاسخ به تنش خشکی در برنج )

نویسندگان: احسان محسنی فرد , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , بهنام بخشی , نوانیک پی سالکده , مهدیه صفرزاده , قاسم حسینی سالکده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

)miRNA(ها نقش مهمی را در تنظیم بیان ژنها در سطح پس از رونوشتبرداری در گیاهان بازی میکنند .مطالعات اخیر نشان داده اند که miRNA ها، در بسیاری از فرایندهای مرتبط با تکثیر، رشد و نمو و پاسخ گیاه به تنش های زنده و غیر زنده نقش دارند. در این تحقیق ژن های ....

کلمات کلیدی

, برنج, تنش خشکی, miRNA , qrt-PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066847,
author = {محسنی فرد, احسان and فارسی, محمد and میرشمسی کاخکی, امین and بهنام بخشی and نوانیک پی سالکده and مهدیه صفرزاده and قاسم حسینی سالکده},
title = {شناسایی بیوانفورماتیکی و بررسی تغییر بیان microRNA های کاندید پاسخ به تنش خشکی در برنج},
booktitle = {همایش ملی علوم و فنون کشاورزی},
year = {2014},
location = {ملایر, ايران},
keywords = {برنج، تنش خشکی، miRNA ، qrt-PCR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی بیوانفورماتیکی و بررسی تغییر بیان microRNA های کاندید پاسخ به تنش خشکی در برنج
%A محسنی فرد, احسان
%A فارسی, محمد
%A میرشمسی کاخکی, امین
%A بهنام بخشی
%A نوانیک پی سالکده
%A مهدیه صفرزاده
%A قاسم حسینی سالکده
%J همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
%D 2014

[Download]