چهرمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , 2017-05-23

عنوان : ( ارزیابی کیفیت آبخوان دشت بجنورد با استفاده از نمودارهای کیفی و نقشه های هم میزان برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت )

نویسندگان: الهه حشمتی , سعیدرضا خداشناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت بجنورد براساس داده های شهریورماه سال 1392 مورد ارزیابی قرار گرفت. از 17 حلقه هدایت هیدرولیکی، کل جامدات محلول، سختی کل، دما، سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، کلر، ،pH چاه، نمونه برداری و پارامترهای سولفات و بیکربنات اندازه گیری شددند. از این داده ها برای محاسبه شاخص های نسبت جذبی سدیم، لانژلیه و رایزنر و رسم نمودارهای استفاده گردید. همچنین پهنه بندی کلر و هدایت هیدرولیکی برمبنای روش درون Aquachem پایپر، شولر و ویلکاکس با کمک نرم افزار تهیه شد. براساس نمودار پایپر، تیپ و رخساره غالب دشت، بیکربناته سدیک تعیین شد و براساس نمودار ویلکاکس در کلاس IDW یابی C3S غالب 1 قرار گرفت که رده کیفی متوسط برای مصارف کشاورزی می باشد. براساس استاندارد شولر نیز کیفیت غالب دشت برای شرب قابل قبول ارزیابی شد. همچنین براساس شاخص های لانژلیه و رایزنر اکثر نمونه ها کیفیت رسوبگذار دارند. به طور کلی روند تغییرات کیفیت منابع آب مورد مطالعه در نقشه ها و نمودارهای ارائه شده بیانگر این است که کیفیت این منابع از جنوب غربی به سمت شمال و شمال شرقی و مرکز دشت کاهش می یابدکه با جهت جریان های زیرزمینی تطابق دارد. بخش اعظم سطح محدوده مطالعاتی را سازندهای سخت آهکی و دولومیت های سازند تیرگان پوشش داده است. به همین دلیل واحدهای کربناته این منطقه از پتانسیل آبی بالایی برخوردار هستند.

کلمات کلیدی

, Aquachem , رایزنر, لانژلیه , IDW , آب زیرزمینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066856,
author = {حشمتی, الهه and خداشناس, سعیدرضا},
title = {ارزیابی کیفیت آبخوان دشت بجنورد با استفاده از نمودارهای کیفی و نقشه های هم میزان برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت},
booktitle = {چهرمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Aquachem ، رایزنر، لانژلیه ،IDW ، آب زیرزمینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کیفیت آبخوان دشت بجنورد با استفاده از نمودارهای کیفی و نقشه های هم میزان برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت
%A حشمتی, الهه
%A خداشناس, سعیدرضا
%J چهرمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
%D 2017

[Download]