پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (4), سال (2018-1) , صفحات (721-734)

عنوان : ( بررسی اثر اسموپرایمینگ بذور، روشهای کاشت و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد هندوانه آجیلی (lanatus Citrullus( )

نویسندگان: مسعود زرندی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , علی اصغر محمدآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور ارزیابی اثر پرایمینگ بذور، روش‌های کاشت و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد هندوانه آجیلی (Citrullus Lanatus) آزمایشی در قالب طرح اسپیلت پلات بر پایه‌ی بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۹۲ در دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. فاکتور اول شامل پرایمینگ بذور در دو سطح (بذور پرایم نشده و پرایم شده)، فاکتور دوم نشاءکاری که به‌صورت کشت مستقیم و نشائی و فاکتور سوم محلول‌پاشی کود بیولوژیک در دو سطح (بدون کود بیولوژیک و با کود بیولوژیک) بود. نتایج نشان داد که پرایمینگ بذور بر روی تعداد میوه در هر بوته، عملکرد دانه و وزن خشک کل اثر معنی‌داری نشان داد. نشاءکاری نیز باعث بهبود صفات (تعداد میوه در هر بوته، تعداد دانه در هر میوه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه) و کود بیولوژیک بر روی تمامی صفات مورد آزمایش اثر معنی‌داری نشان دادند. اثرات متقابل کود بیولوژیک با نشاءکاری نیز باعث افزایش صفات وزن هزار دانه و تعداد دانه در هر میوه شد که بیشترین وزن هزار دانه و تعداد دانه در هر میوه به‌ترتیب با ۳/۱۶۳ گرم و ۷/۵۹۲ عدد دانه در تیمار نشائی در حضور کود و کمترین آن به‌ترتیب برابر با ۷/۱۴۴ گرم و ۷/۴۱۴ عدد دانه در تیمار کشت مستقیم بدون کود مشاهده شد. با توجه به نتایج، نشاءکاری هندوانه آجیلی حاصل از پرایمینگ بذور به همراه کودبیولوژیک بیشترین عملکرد دانه (۲۳۰۰ کیلوگرم در هکتار) را نسبت به تیمار شاهد بذری و نشائی داشت که به‌عنوان بهترین تیمار قابل توصیه است.

کلمات کلیدی

, ازتوباکتر, پیشتیمار بذر, سودوموناس, عملکرد دانه, کشت نشائی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066873,
author = {زرندی, مسعود and خواجه حسینی صالح اباد, محمد and محمدآبادی, علی اصغر},
title = {بررسی اثر اسموپرایمینگ بذور، روشهای کاشت و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد هندوانه آجیلی (lanatus Citrullus(},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2018},
volume = {15},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-1472},
pages = {721--734},
numpages = {13},
keywords = {ازتوباکتر، پیشتیمار بذر، سودوموناس، عملکرد دانه، کشت نشائی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر اسموپرایمینگ بذور، روشهای کاشت و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد هندوانه آجیلی (lanatus Citrullus(
%A زرندی, مسعود
%A خواجه حسینی صالح اباد, محمد
%A محمدآبادی, علی اصغر
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2018

[Download]