مدیریت بازرگانی, دوره (8), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (795-810)

عنوان : ( بررسی تأثیر جهان وطن گرایی بر نگرش نسبت به محصول داخلی به واسطة ملی گرایی مصرف کننده (از دید تئوری هویت اجتماعی) )

نویسندگان: مجتبی پورسلیمی , سیدمجتبی هاشمیان , لیلی طباخیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیرپذیری نگرش مصرف کنندگان به محصولات داخلی، براساس برخی عوامل هویتی، از جمله جهان وطن گرایی و ملی گرایی مصرف کننده است. پژوهش پیش رو از دسته پژوهش های توصیفی پیمایشی به شمار یرود و جام ة آماری آن، مصرف کنندگان محصولات داخلی مشهد است. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای جامعة نامعلوم، 384 نفر به دست آمد که پس از توزیع، در نهایت 381 پرسشنامة قابل قبول با استفاده از نرم افزار Smart PLS تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد جهان وطن گرایی مصر فکنندگان مشهد بر م ی گرایی مصرفی آنها تأثیر منفی و معنا داری می گذارد و ملی گرایی بر نگرش آنها نسبت به محصول د اخلی اثر مثبت و معنادار دارد، اما جهان وطن گرایی مصرف کنندگان به طور مستقیم تأثیری بر نگرش آنها نسبت به محصول داخلی ندارد.

کلمات کلیدی

, تئوری هویت اجتماعی, جهان وطن گرایی, ملی گرایی, نگرش نسبت به محصول داخلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066877,
author = {پورسلیمی, مجتبی and هاشمیان, سیدمجتبی and طباخیان, لیلی},
title = {بررسی تأثیر جهان وطن گرایی بر نگرش نسبت به محصول داخلی به واسطة ملی گرایی مصرف کننده (از دید تئوری هویت اجتماعی)},
journal = {مدیریت بازرگانی},
year = {2017},
volume = {8},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-5907},
pages = {795--810},
numpages = {15},
keywords = {تئوری هویت اجتماعی، جهان وطن گرایی، ملی گرایی، نگرش نسبت به محصول داخلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر جهان وطن گرایی بر نگرش نسبت به محصول داخلی به واسطة ملی گرایی مصرف کننده (از دید تئوری هویت اجتماعی)
%A پورسلیمی, مجتبی
%A هاشمیان, سیدمجتبی
%A طباخیان, لیلی
%J مدیریت بازرگانی
%@ 2008-5907
%D 2017

[Download]