چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی , 2017-12-18

عنوان : ( ارزیابی اثر ضد باکتریایی و سینرژیسمی عصاره های ابی و متانولی مریم گلی خراسانی ) Salvia chorasanica ( با آن تی بیوتیک آمیکاسین بر باکتری پاتوژن r Acinetobacte )

نویسندگان: نرگس فاطمی , هانیه شادیفر , میرزامحمدرضا شریف مقدم , معصومه بحرینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه به دلیل گسترش مقاومت باکتریایی، یک نیازضروری به یافتن راههای جدید برای غلبه بر پاتوژنهای مقاوم وجوددارد. یک راه قابل قبول و ارزشمند برای غلبه بر ظهور مقاومت، استفاده ازگیاهان و فراورده های طبیعی آنها است. دراین پژوهش فعالیت ضدمیکروبی عصاره آبی و متانولی گیاه بومی خراسان، مریم گلی خراسانی علیه جدایه های مقاوم آسینتوباکتر و اثرات سینرژیسمی این عصاره های گیاه با آنتی بیوتیک آمیکاسین مورد بررسی قرارگرفت. عصاره آبی ومتانولی گیاه مورد نظر بعد از جمع اوری و خشک کردن به روش ماسوراسیون با استفاده از دستگاه روتاری و فریز درایر آماده شد. بررسی اثرات ضدباکتریایی این عصاره ها با استفاده ازروش براث میکرودایلوشن انجام گرفت. ارزیابی برهمکنش عصاره متانولی گیاه با آنتی بیوتیک مورد بررسی قرار گرفت. عصاره متانولی در مقایسه checkerboard assay بیوتیک آمیکاسین نیز با استفاده از روش با عصاره آبی اثر مهارکنندگی بهتری را نشان داده اند و حداقل غلظت مهارکنندگی رشد آسینتوباکتر در عصاره متانولی گیاه 1.56 بود. در ارزیابی اثرات برهمکنش عصاره گیاه با آنتی بیوتیک، عصاره گیاه با آنتی بیوتیک mg/ml مریم گلی خراسانی آنتی بیوتیک را MIC ، آمیکاسین اثرات سینرژیسمی قابل توجهی را نشان داده است، طوریکه در مورد برخی از سویه ها 1 برابرکاهش دادند. باتوجه به یافته های این تحقیق، به دلیل کاهش دادن دوز مصرفی آنتی بیوتیک برای / حتی تا 8 جلوگیری از ظهور مقاومت در باکتری گرم منفی آسینتوباکتر، جلوگیری از اثرات جانبی مضر ناشی از مصرف بالای انتی بیوتیک و نیز افزایش اثربخشی آنتی بیوتیک در درمان بیماریهای عفونی، استفاده همزمان آنتی بیوتیک امیکاسین با عصاره متانولی مریم گلی خراسانی پیشنهاد می شود

کلمات کلیدی

, سالویا خراسانی, سینرژیسم, آسینتوباکتر, آمیکاسین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066880,
author = {فاطمی, نرگس and شادیفر, هانیه and شریف مقدم, میرزامحمدرضا and بحرینی, معصومه},
title = {ارزیابی اثر ضد باکتریایی و سینرژیسمی عصاره های ابی و متانولی مریم گلی خراسانی ) Salvia chorasanica ( با آن تی بیوتیک آمیکاسین بر باکتری پاتوژن r Acinetobacte},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سالویا خراسانی، سینرژیسم، آسینتوباکتر، آمیکاسین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثر ضد باکتریایی و سینرژیسمی عصاره های ابی و متانولی مریم گلی خراسانی ) Salvia chorasanica ( با آن تی بیوتیک آمیکاسین بر باکتری پاتوژن r Acinetobacte
%A فاطمی, نرگس
%A شادیفر, هانیه
%A شریف مقدم, میرزامحمدرضا
%A بحرینی, معصومه
%J چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
%D 2017

[Download]