چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر , 2017-10-25

عنوان : ( ارزیابی خشکسالی بر اساس شاخص‌های SPI و SPEI و ارتباط آن‌ها با خشکسالی منبع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت جیرفت) )

نویسندگان: نسیبه نژادمقبلی , ابوالفضل مساعدی , محمود آذری , کاظم اسماعیلی , علیرضا فریدحسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شاخص‌های خشکسالی SPI و SPEI به ‌منظور پایش خشکسالی هواشناسی توسعه یافته‌اند. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه وضعیت خشکسالی بر اساس شاخص‌های مبتنی بر بارندگی و همچنین مبتنی بر بارندگی و تبخیر و تعرق و بررسی خشکسالی منابع آب‌های زیرزمینی در منطقه جیرفت است. در این راستا چهار ایستگاه هواشناسی انتخاب شد. تبخیر و تعرق پتانسیل به منظور استفاده در شاخص SPEI با روش هارگریوز محاسبه شد و سپس مقادیر شاخص SPI و SPEI در مقیاس‌های زمانی (1، 3، 6، 9، 12، 24 و 48 ماهه) با استفاده از نرم‌افزار R تعیین شد. سپس به تحلیل همبستگی مقادیر محاسبه شده شاخص SPI و SPEI پرداخته شد. پس از آن، مقدار شاخص GRI برای دوره‌های ماهانه، فصلی و سالانه محاسبه شد. بر اساس نتایج به‌دست آمده همبستگی بالایی بین شاخص‌های خشکسالی SPI و SPEI مشاهده می‌شود. به طور کلی بیشترین همبستگی بین این دو شاخص در ایستگاه میانده با ارتفاع 641 درمقیاس زمانی 48 ماهه با ضریب 928/. می‌باشد که در سطح 1 % معنی‌دار می‌باشد. کمترین همبستگی نیز بین این دو شاخص در ایستگاه کهنک شیبانی با ارتفاع 546 در مقیاس 1 ماهه با ضریب 667/. می‌باشد که در سطح 1% معنی‌دار است. به نظر می‌رسد که کاهش همبستگی بین شاخص‌های SPI و SPEI ناشی از افزایش تبخیر و تعرق محاسبه‌شده می‌باشد. با توجه به نتایج حاصل از محاسبه شاخص GRI با اطمینان می‌توان نتیجه گرفت که خشکسالی آب زیرزمینی و افت شدید منابع آب زیرزمینی بر اساس این شاخص در منطقه رخ‌داده است. مقدار این شاخص در سال‌های اولیه دوره آماری مثبت و در سال‌های انتهایی منفی می‌باشد که نشان‌دهنده افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی در طول دوره آماری است.

کلمات کلیدی

, شاخص بارش استاندارد شدهSPI , شاخص بارش-تبخیر و تعرق استاندارد شده SPEI, شاخص منبع آب زیرزمینیGRI , تبخیر و تعرق پتانسیل, نرم‌افزار R
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066898,
author = {نژادمقبلی, نسیبه and مساعدی, ابوالفضل and آذری, محمود and اسماعیلی, کاظم and فریدحسینی, علیرضا},
title = {ارزیابی خشکسالی بر اساس شاخص‌های SPI و SPEI و ارتباط آن‌ها با خشکسالی منبع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت جیرفت)},
booktitle = {چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر},
year = {2017},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {شاخص بارش استاندارد شدهSPI ، شاخص بارش-تبخیر و تعرق استاندارد شده SPEI، شاخص منبع آب زیرزمینیGRI ، تبخیر و تعرق پتانسیل، نرم‌افزار R},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی خشکسالی بر اساس شاخص‌های SPI و SPEI و ارتباط آن‌ها با خشکسالی منبع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت جیرفت)
%A نژادمقبلی, نسیبه
%A مساعدی, ابوالفضل
%A آذری, محمود
%A اسماعیلی, کاظم
%A فریدحسینی, علیرضا
%J چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
%D 2017

[Download]